LikeDrive – “Nyerj online elméleti KRESZ és elsősegély tanfolyamot automata váltós autóra” nyereményjáték” (Játék ideje: 2018. július 18. déli 12. órától 2018. július 28. déli 11. 59 óráig)

utoljára frissítve: 2018. 07. 18.

 1. Adatkezelő megnevezése

Név:                Bulya Sándor egyéni vállalkozó

Fantázianév:            LikeDrive Autósiskola

Székhely:            1173 Budapest, Összefogás utca 30.

Ügyfélfogadási cím:         1082 Budapest, Nagytemplom u. 30.

Képviselő:            Bulya Sándor

Nyilvántartási szám:        9075101

E-mail cím:            likedrive@likedrive.hu

Honlap:            https://www.likedrive.hu (a továbbiakban: „Honlap”)

Telefonszám:            06-70/43-43-180

(a továbbiakban:  Adatkezelő”)

 1. Alkalmazandó jogszabályok
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: „GKM Rendelet”);
 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény;
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
 1. Adatkezelés célja, kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja és időtartama

3.1 Nyereményjátékban való részvétel

Jelen Adatkezelési tájékoztató a LikeDrive autósiskola (Képviselő: Bulya Sámdor ev. Székhely: 1173 Budapest, Össszefogás utca 30.), mint szervező által megrendezésre kerülő “Nyerj automata váltós oktatást” nyereményjáték elnevezésű nyereményjátékhoz (a továbbiakban „Játék”) kapcsolódó adatkezelési célokról, az adatkezelés jogalapjáról, időtartamáról, címzettekről, az adatkezeléssel kapcsolatban a Játékban résztvevők jogairól, jogorvoslati lehetőségekről tartalmaz tájékoztatást.

Jelen Adatkezelési tájékoztató a “Nyerj online elméleti KRESZ és elsősegély tanfolyamot automata váltós autóra” nyereményjáték Promóciós játékszabályzat mellékletét képezi. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban külön nem meghatározott fogalmak a Promóciós játékszabályzatban kerültek meghatározásra.

A Játékos a Játékban történő részvételével elismeri, hogy a Promóciós Játékszabályzat, illetve jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismerte és azokat elfogadta. Ezáltal a Játékban történő részvétellel egyben tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célok szerinti személyes adatainak kezeléséhez.

Adatkezelő felhívja a Játékos figyelmét, hogy a Játékos az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor – a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint – korlátozásmentesen, ingyenesen, indokolás nélkül visszavonhatja, de ez nem érinti a visszavonás időpontjáig vele kapcsolatban kezelt személyes adatok adatkezelésének jogszerűségét.

3.1.2

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja

Kezelt adatok: a Játékban résztvevő Játékos neve, Facebook profilképe

Adatkezelés célja: A Játékban való részvétel

Adatkezelés jogalapja: A Játékos hozzájárulása a poszt alá beküldött kommenttel (GDPR 32 pr. bek. és GDPR 6. cikk 1. a pontja alapján

A nyertes nevének nyilvánosságra hozása

Kezelt adatok: a Játékban résztvevő Játékos neve, Facebook profilképe

Adatkezelés célja: Az átláthatóság biztosítása

Adatkezelés jogalapja:  A nyertes nevének nyilvánosságra hozása a Játék tisztaságának biztosítása érdekében a GDPR 6. cikk 1. a pontja alapján

3.1.3 Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az Adatkezelő, az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat | Időtartam

A Játékban résztvevő Játékos neve | Időtartam: A játék időtartama és azt követő 30 nap

3.2.

Jelentkezés előtti kapcsolatfelvétel a Nyertes számára

A jelentkezés érdekében Ön az alábbi módon veheti fel a kapcsolatot Adatkezelővel:

 • közvetlenül felkeresheti Adatkezelő irodáját,
 • telefonon,
 • e-mailben, vagy
 • a Honlapon található, „Jelentkezz most!” elnevezésű űrlap kitöltésével.

A személyes kapcsolatfelvétel kivételével – ahol akár rögtön a szerződés megkötésére is sor kerülhet – Adatkezelő az Ön megkeresése alapján a kapcsolatfelvétel érdekében az Ön nevét, e-mailcímét és telefonszámát rögzíti, és ezen elérhetőségeken keresztül egyeztet Önnel a képzésekkel kapcsolatos esetleges kérdéseiről, illetve a szerződéskötés időpontjáról. Adatkezelő egyúttal e-mailben elküldi Önnek a Vállalási feltételek és tanulótájékoztató c. iratot, a jelen adatvédelmi tájékoztatót, illetve a kitöltendő jelentkezési lapot is.

Az Ön jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatainak kezelését Adatkezelő már a 3.3.1. pontban foglaltak szerint folytatja.

Amennyiben Ön Adatkezelő képzésére mégsem jelentkezik, Adatkezelő az erről szóló tájékoztatását követően haladéktalanul, de egyébként az Ön kapcsolatfelvételétől számított 30 napon belül – vélelmezve az Ön jelentkezési szándékának hiányát – törli az Ön kapcsolatfelvétellel kapcsolatos személyes adatait.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel Adatkezelő képzése iránti érdeklődőkkel

Érintettek köre: az Adatkezelő képzése iránti érdeklődők, akik Adatkezelővel felveszik a kapcsolatot

Kezelt személyes adatok: név (vezeték- és utónév), e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés jogalapja: a szerződéskötést megelőzően az érdeklődő kérésére történő lépések megtételének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]

Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig (a szerződés megkötéséig) vagy a szerződéskötés meghiúsulása esetén az erről szóló érintetti tájékoztatásig, de legfeljebb az érdeklődő általi első kapcsolatfelvételtől számított 30 napig

Adatfeldolgozó:

Név:            ZeroTime Services Kft.

Székhely:        2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4.

Cégjegyzékszám:    13-09-147733

Képviseli:        Hábit József, ügyvezető

Honlap:        https://www.zerotimeservices.com/

E-mailcím:        info@zerotimeservices.com

Adatfeldolgozás jellege: informatikai, technikai háttér biztosítása szerverszolgáltatóként

Adattovábbítás: nincs.

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra.

Adatok tárolása: Adatkezelő szerverén (szerver elérhetősége: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22, és 1138 Budapest, Váci út 188.)

3.3. Képzés nyújtása és vizsga lebonyolítása (a Adatkezelővel kötött szerződés teljesítése és a Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése ezzel kapcsolatban)

3.3.1. Tanfolyamra való jelentkezés

Ön Adatkezelő képzéseire kizárólag személyesen, a Adatkezelő Vállalási feltételek és tanulótájékoztató c. iratának megismerését követően, egy jelentkezési űrlap kitöltésével és aláírásával tud jelentkezni. Lehetősége van arra, hogy a jelentkezési lapot előre kitöltve és aláírva e-mailben visszaküldje Adatkezelő részére, a jelentkezési lap eredeti példányát azonban Adatkezelő irodájában ekkor is személyesen le kell adnia.

Ezen jelentkezési lap kitöltéséhez kitöltési útmutató is készült, ezt Adatkezelő ügyfélfogadási helyiségében kifüggesztve megtekintheti.

Adatkezelés célja: Adatkezelő képzésének nyújtásához szükséges adatok felvétele és vezetése

Érintettek köre: Adatkezelő képzésében résztvevők

Kezelt személyes adatok: név (vezeték- és utónév), születési név, születési hely (budapesti születési hely esetén a kerülettel együtt), születési idő (év, hónap, nap), anyja születési neve, állandó lakcím, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím, személyi igazolvány száma, kiállítási dátuma és érvényessége, vezetői engedély száma, kiállítási dátuma, érvényessége, kategóriái, törvényes képviselő neve, állandó lakcíme, értesítési címe, telefonszáma, e-mailcíme

Adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]

Adatkezelés időtartama: a beiratkozástól számított 5 évig

Adatfeldolgozó:

Név:            ZeroTime Services Kft.

Székhely:        2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4.

Cégjegyzékszám:    13-09-147733

Képviseli:        Hábit József, ügyvezető

Honlap:        https://www.zerotimeservices.com/

E-mail cím:        info@zerotimeservices.com

Adatfeldolgozás jellege: informatikai, technikai háttér biztosítása szerverszolgáltatóként

Adattovábbítás: az ún. e-Titán rendszer használatával kapcsolatban, kizárólag az e-learning (elméleti) tanfolyamok vonatkozásában.

Az adattovábbítás címzettje:

Név (üzemeltető):    E-Educatio Információtechnológia Zrt.

Székhely:        1111 Budapest, Budafoki út 59.

Továbbított adatok: név (vezeték- és utónév), születési név, születési hely (budapesti születési hely esetén a kerülettel együtt), születési idő (év, hónap, nap), anyja születési neve, állandó lakcím, értesítési cím, telefonszám, e-mailcím, személyi igazolvány száma, kiállítási dátuma és érvényessége, vezetői engedély száma, kiállítási dátuma, érvényessége, kategóriái, VIB szám

Az adattovábbítás jogalapja:     olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra.

Adatok tárolása: Adatkezelő székhelyén

3.3.2. Regisztráció az E-Titán képzési rendszerbe az e-learning képzés céljából

Az Ön jelentkezési lapjára írt adatok alapján Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi előírások miatt szintén kitölti a közlekedési hatóság jelentkezési lapját is az E-Educatio Információtechnológia Zrt. e-Titán Rendszerében található jelentkezési űrlapon.

Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi előírások miatt a fentiek szerinti jelentkezési laphoz köteles csatolni az Ön egészségügyi alkalmasságára vonatkozó iratot is. Ezzel kapcsolatban Adatkezelő kizárólag azt az adatot jogosult megismerni, hogy Ön az egészségügyi alkalmasság feltételeinek megfelel-e – ez része a vizsgákra való alkalmasság megállapításának.

Adatkezelés célja: a tanuló e-Titán képzési rendszerbe való regisztrálása

Érintettek köre: a közlekedési hatóság által szervezett vizsgán résztvevő tanulók

Kezelt személyes adatok: név (vezeték- és utónév), születési név, születési hely (budapesti születési hely esetén a kerülettel együtt), születési idő (év, hónap, nap), anyja születési neve, állampolgárság, tartózkodási cím, értesítési cím, tanulói azonosító, vezetői engedély és járművezetői igazolvány adatai (megléte, kategóriája, betűjele és száma), személyazonosító okirat száma (érvényes személyazonosító, személyi igazolvány, érvényes útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) száma, orvosi alkalmasság csoportja, PÁV kategória, egészségügyi alkalmasság ténye vagy annak hiánya.

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja]; GKM Rendelet 8. sz. melléklet 1.1. pont

Adatkezelés időtartama: A beiratkozástól számított öt évig.

Az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez. Az E-Educatio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.), mint adatfeldolgozó biztosítja az e-Titán Rendszert, melyben az Ön személyes adatai az e-Titán képzési adminisztrációs rendszer használata esetén rögzítésre kerülnek.

Az e-Titán Rendszer az e-learning rendszerű elméleti képzés megkezdésekor, illetve a képzés befejezésekor továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott adatokat. Az Adatkezelő a Szakoktató kiválasztását követően továbbítja az Ön adatait a vele megbízási jogviszonyban álló Szakoktatónak a gyakorlati képzés megkezdése érdekében.

Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3.3. Adatbiztonsági intézkedések

A tényleges adatkezelés az e-Titán Rendszerben történik. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott, valamint az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az adatkezelés menetét részletesen előíró belső szabályzata alapján jár el.

A tényleges adatkezelés az e-Titán Rendszerben történik. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott, valamint az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az adatkezelés menetét részletesen előíró belső szabályzata alapján jár el.

Részletes tájékoztatás az E-Educatio Információtechnológia Zrt. az e-learning képzések megrendelésére vonatkozó szerződések Általános Szerződési Feltételei szerint a közlekedési hatóság által akkreditált, zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszert is magában foglaló e-Titán Rendszer korlátozott felhasználásáról:

Az iskolavezető  – illetve az általa az e-Titán Rendszerben regisztrált személy – jogosult az e-learning képzést megrendelni a Szolgáltatótól kizárólag a vele képzési jogviszonyban álló Tanulók számára.

Az elvégzett hatósági képzésről az E-Educatio Információtechnológia Zrt. az ÁSZF-ben meghatározott további feltételek teljesülése esetén – elektronikus úton igazolást állít ki, melyet letölthetővé tesz és/vagy eljuttat az iskolavezetőjének, illetve a Tanuló részére.

A szerződés létrejöttének hiányában az E-Educatio Információtechnológia Zrt. törli az iskolavezető által a szerződés megkötése céljából megadott adatokat.

Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. az iskolavezető által megadott adatokat – beleértve az iskolavezető által regisztrált Tanulók adatait is – jogosult az e-Titán Rendszerben tárolni.

Az e-Titán Rendszer használata és az e-learning képzés elvégzése során a Rendszerben a Tanuló IP címei naplózásra kerülnek.

A Tanuló e-Titán Rendszerben történő regisztrációját követően a Tanuló egyedi autentikációval az e-Titán Rendszerbe történő belépéseit – ideértve a Tanuló számítógépe IP címének naplózását is –, az e-Titán Rendszer minden esetben rögzíti. Az e-Titán rendszer az adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti továbbá Tanuló aktuális e-learning képzésben történő előrehaladását, a Rendszerben eltöltött idejét, értékeli és rögzíti a Tanulónak az e-learning tananyagban feltett ellenőrző kérésekre adott válaszait, eredményeit.

Az e-Titán Rendszer a hatósági képzés megkezdésekor automatikus üzenetben továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM. rendeletben meghatározott (a továbbiakban: GKM. rendelet) adatokat.

A Rendszer a Tanuló hatósági képzésének befejezésekor – a képzési igazolás kiállításával egyidejűleg – a GKM. rendelet szerint, a Tanuló adatait és képzésének leíró adatait az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott, a közlekedési hatóság által meghatározott szabványos XML formátumú és adattartalmú állományban eltárolja. Az így előállított állományt a Szolgáltató legalább 5 évig megőrzi. A Szolgáltató ezt az állományt a képzés befejezését követően a GKM rendeletben meghatározott időn belül a közlekedési hatóság által meghatározott módon a közlekedési hatóság részére átadja.

Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. köteles a Tanulók részére közvetlenül is e-Titán rendszerüzenetben vagy e-mailben értesítést küldeni az e-Titán Rendszer tervezett karbantartásairól, valamint a Tanulók által elvégzett képzések értékelésével kapcsolatban.

3.4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

3.4.1. A tájékoztatás kéréshez (hozzáféréshez) való jog

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról:

– az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli,

– az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

3.4.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken, valamint az e-Titán Rendszeren belül biztosított felületeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse személyes adatait, továbbá önállóan módosíthatja megadott e-mail címét. Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, vagy a bejelentés helyén értesíti.

3.5 Vezetési karton

Önről, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, Adatkezelő egy vezetési kartont készít. A vezetési karton az az irat, amely Önt a forgalmi gyakorlatra feljogosítja.

Adatkezelés célja: forgalmi gyakorlaton való jogszerű részvétel

Érintettek köre: a forgalmi gyakorlaton résztvevő tanulók

Kezelt személyes adatok: név (vezeték- és utónév), születési dátum, lakcím, e-Titán azonosítókód, közlekedési hatóságtól kapott vizsgázói iktatószám.

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja; GKM Rendelet 8. sz. melléklet 1.3. pont]

Adatkezelés időtartama: sikeres forgalmi vizsga esetén öt évig, sikertelen forgalmi vizsga esetén az ettől számított két évig.

Adatkezelő: A tanuló oktatója

Az oktató személyéről Önt az Adatkezelő minden esetben külön tájékoztatja.

Adatfeldolgozás jellege: a vezetési karton tárolása és vezetése az Adatkezelő részéről való átvétel és a neki történő visszaadás közötti időtartamban

Adattovábbítás:

A vezetési kartont a Adatkezelő a sikeres elméleti vizsgát követően továbbítja a közlekedési hatóságnak, egyúttal a közlekedési hatóságnak bejelenti, hogy melyik oktató melyik tanulót oktatja.

A közlekedési hatóság rávezeti a vizsgázó iktatószámát a vezetési kartonra, és abban az esetben hitelesíti, ha a vizsgázó a gyakorlati oktatáson való részvétel előfeltételeinek megfelelt.

Az adattovábbítás címzettje:

neve:         Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal

Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály

címe:         1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

Továbbított adatok: név (vezeték- és utónév), születési dátum, lakcím, e-Titán azonosítókód.

Az adattovábbítás jogalapja:     az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja]; GKM Rendelet 8. sz. melléklet 1.3. pont

A vezetési kartont ezt követően Adatkezelő átadja az Ön oktatójának mint fent megjelölt adatfeldolgozónak, aki azt a sikeres forgalmi vizsga után köteles visszaadni Adatkezelőnek.

A vizsgabiztos a vizsga előtt szintén megtekinti a vezetési kartont.

Az adattovábbítás címzettje: a tanuló forgalmi vizsgáján eljáró vizsgabiztos

Továbbított adatok: név (vezeték- és utónév), születési dátum, lakcím, e-Titán azonosítókód, közlekedési hatóságtól kapott vizsgázói iktatószám.

Az adattovábbítás jogalapja:     az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja]; GKM Rendelet 8. sz. melléklet 1.3. pont

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra.

Adatok tárolása: Adatkezelő székhelyén, illetve a szakoktató székhelyén.

3.4. Adatkezelő Facebook oldalára írt vélemény megjelenítése a Honlapon

Adatkezelőnek van Facebook oldala (https://hu-hu.facebook.com/likedrive.hu/). Ugyanúgy, ahogy azt Ön más Facebook oldalaknál is megszokhatta, Önnek lehetősége van itt véleményt hagyni. Ezen vélemények tekintetében az adatkezelő Bulya Sándor ev.. A Facebook adatkezeléséről a Facebook adatkezelési szabályzatából (https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation) tájékozódhat.

Önnek lehetősége van arra, hogy a 3.2.1. szerinti jelentkezési lapon hozzájáruljon ahhoz, hogy Adatkezelő a Facebook oldalára írt véleményét a Honlapon is megjelenítse egy Facebook komment megjelenítő bővítmény (plug-in) segítségével. Ez a hozzájárulás önkéntes, Adatkezelő semmilyen más szolgáltatásának igénybevételét nem köti a hozzájárulás megadásához, a hozzájárulás hiánya Önre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem jár.

Amennyiben Önnek a jelentkezési lapon hozzájárulása megadására nincs vagy nem volt módja, a véleménye Honlapon történő feltüntetéséhez külön, Facebook üzenetben kérhetjük a hozzájárulását. A hozzájárulása hiányában a Facebook oldalra írt véleményét ebben az esetben sem tüntetjük fel a Honlapon.

Adatkezelés célja: Adatkezelő Facebook oldalára írt vélemények megjelenítése a Honlapon

Érintettek köre: Adatkezelő Facebook oldalára véleményt író természetes személyek

Kezelt személyes adatok: név (vezeték- és utónév), a véleményben esetlegesen megadott más személyes adat

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja]

Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

A hozzájárulás visszavonása az érintettre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem jár.

Adatkezelő:

Név:            Bulya Sándor e.v.

Székhely:        1137 Budapest Összefogás u. 30.

Adattovábbítás: nincs

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra.

Adatok tárolása: Facebook

 1. Az Ön jogai

Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatban megillető, alábbiakban részletezett jogok érvényesülése érdekében.

Adatkezelő lehetőséget biztosít az Ön számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét akár postai úton, akár e-mail útján, akár telefonon előterjessze.

Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában tájékoztatja erről Önt. A kérelem megtagadása esetén a Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja Önt a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Adatkezelő az Ön kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban Ön postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, a Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az Ön kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, haÖn személyazonosságát igazolta.

Adatkezelő az Ön kérelmének teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha Öntől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, a Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

 • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Adatkezelő az Ön kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:

 • arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e;
 • az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
 • az adatfeldolgozásról, az adatfeldolgozó nevéről és elérhetőségeiről;
 • az Ön Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;
 • a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • az adatkezelés következményeiről;
 • az Ön jogairól;
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Adatkezelő az Ön kérelmének hiányában is – e-mail útján – tájékoztatást nyújt Önnek az adatkezelésnek a jelen tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

 • Helyesbítéshez való jog:

Adatkezelő az Ön kérésére helyesbíti az Önre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

 • Törléshez való jog:

Az Ön kérésére Adatkezelő törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja a hozzájárulását;
 • Ön hozzájárulását 16. életéve betöltése előtt adta meg;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Ön kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Adatkezelő az Ön kérésére, az Ön rendelkezésére bocsátja az Önre vonatkozó, az Ön által megadott személyes adatokat. Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat Ön egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt a Adatkezelő akadályozná.

 • Jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben Ön úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; honlap: www.naih.hu; „NAIH”), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az Ön személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Ön a személyiségi jogának megsértése esetén sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

 1. Vegyes rendelkezések

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról Önt a változások átvezetését követően a lehető legrövidebb időn belül e-mail útján tájékoztatja.