Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “B” kategóriás tanulók részére

A feltüntetett árak 2018. augusztus 1-től történő beiratkozás esetén érvényesek.

 

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “B” kategóriás tanulók részére

1. A Vállalási feltételek és tanulótájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) jellege és célja

A Tájékoztató a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: „GMK Rendelet”) 2. mellékletében meghatározott tájékoztatónak és egyben Általános Szerződési Feltételeknek (ÁSZF) minősül.

A Tájékoztató célja a képző szerv és tárgyi hatálya alá tartozó képzésben résztvevők közötti megállapodásra vonatkozó, egységes feltételrendszer rögzítése és a közöttük lévő együttműködési feltételek megteremtése. Ezen szerződési feltételek a felek között létrejövő szerződés részét képezik, és ezektől eltérni kizárólag a felek egyező akaratkinyilvánítását tartalmazó írásbeli megállapodásban lehet.

2. A Tájékoztató tárgyi, személyi és területi hatálya

A Tájékoztató tárgyi hatálya a képző szerv által nyújtott képzési tevékenységére (közúti járművezetők tanfolyami képzés) terjed ki.

A Tájékoztató személyi hatálya alá tartoznak: képző szerv, résztvevő.

A Tájékoztató területi hatálya kiterjed Magyarország területén mindazon közigazgatási egységre, ahol a Képző, képzési tevékenységet folytat.

3. A Tájékoztató időbeli hatálya, módosítása

A Tájékoztató a képzés megkezdésének napjától kezdődően – az időközi módosítások szerinti tartalommal – visszavonásig érvényes.

A képző szerv jogosult a jelen Tájékoztató rendelkezéseit egyoldalúan felülvizsgálni és módosítani. A már megkötött szerződésekre a módosítás nem vonatkozik, azokra mindig a megkötéskor hatályos Tájékoztató vonatkozik, kivéve abban az esetben, ha a módosításra valamilyen jogszabály-változás következtében kerül sor, és a vonatkozó jogszabály ezt kifejezetten előírja, vagy az abban foglalt jogi kötelezettség másként nem teljesíthető. Utóbbi esetben a képző szerv a módosításról haladéktalanul értesíti a résztvevőt. Ha a résztvevő a jelen Tájékoztató megváltozott rendelkezéseivel nem ért egyet, úgy jogosult a tájékoztatástól számított 15 napos felmondási idővel a képző szervvel létrejött szerződést megszüntetni. A módosítás elfogadásának minősül, ha résztvevő a szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozatot elmulasztja.

A jelen Tájékoztató módosításának hatályba lépését követően a felek jogviszonyára a Tájékoztató megváltozott rendelkezéseit kell alkalmazni.

A képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól a Tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.

4. A képző szerv adatai

Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
Székhely: 1173 Összefogás u. 30.
Honlap címe: www.likedrive.hu (a továbbiakban: „Honlap”)
E-mailcím: likedrive@likedrive.hu
Telefonszám: 06-70/43-43-180
Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
A cég formája: egyéni vállalkozás
Nyilvántartási szám: 9075101
(a továbbiakban: „Autósiskola” vagy „képző szerv”)

Iskolavezető neve: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
Iskolavezető e-mail címe: likedrive@likedrive.hu
Iskolavezető telefonszáma: 06-70/43-43-180

5. Ügyfélfogadás

Az ügyfélfogadás az Autósiskola irodájában (1132 Visegrádi u. 47/b. első emelet, B folyosó, 1004 szoba) történik ügyfélfogadási időben: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig.

Az ügyfélfogadással kapcsolatban további tájékoztatás az Autósiskola e-mailcímén és telefonszámán kérhető.

6. A tanfolyamra való jelentkezés módja és annak feltételei

6.1. A jelentkezés érdekében a résztvevő az alábbi módon veheti fel a kapcsolatot az Autósiskolával:

− közvetlenül felkeresheti az Autósiskola irodáját,
− telefonon,
− e-mailben, vagy
− a Honlapon található, „Jelentkezz most!” elnevezésű űrlap kitöltésével.

A résztvevő az Autósiskola képzéseire kizárólag személyesen, a Tájékoztató és az Autósiskola adatvédelmi tájékoztatójának megismerését követően, egy jelentkezési űrlap kitöltésével és aláírásával tud. A résztvevőnek lehetősége van arra, hogy a jelentkezési lapot előre kitöltve és aláírva e-mailben visszaküldje az Autósiskola részére, a jelentkezési lap eredeti példányát azonban az Autósiskola irodájában ekkor is kötelező személyesen leadnia.

6.2. PÁV vizsgálat nem szükséges.

6.3. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

− betöltött 16 és fél éves kor;
− a tanfolyamdíj első részletének befizetése,
− megfelelően kitöltött és aláírt jelentkezési lap.

7. A vizsgára bocsátás feltételei:

7.1. Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

− betöltött 16 és háromnegyed éves életkor,
− az elméleti tanfolyam elvégzése,
− az elméleti tanfolyam megkezdése óta eltelt idő kevesebb, mint 9 hónap,
− elméleti vizsgadíj befizetése,
− megfelelően kitöltött és aláírt jelentkezési lap,
− írni, olvasni tudás,
− nyilatkozat az alapfokú iskolai végzettségről és
− érvényes orvosi alkalmassági igazolás.

A tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül elméleti vizsgára kell mennie a tanulónak, ami sikertelenség esetén újrapróbálhat, de 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ezeken a határidőkön túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően letett sikeres elméleti vizsga után jelenthető.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Amennyiben a vizsgázó ez idő alatt a vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti.

7.2. Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

− betöltött 17 éves életkor,
− a kötelező óraszám (29 óra) levezetése és az előírt menettávolság (580 km) teljesítése,
− megfelelően kitöltött és aláírt jelentkezési lap és
− gyakorlati vizsgadíj befizetése.

7.3. A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei:

− sikeres elméleti vizsga igazolása,
− sikeres gyakorlati vizsga igazolása,
− sikeres elsősegély nyújtási vizsga igazolása a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély nyújtási ismeretek tantárgyból,
Igény esetén a képzőszerv az elsősegély nyújtási ismeretek tanfolyamot megszervezi. Ennek elvégzése alóli mentesség a 31/1992.(XII.19.) NM rendelet alapján kérhető a megfelelő egészségügyi végzettség igazolásával.
− alapfokú iskolai végzettség igazolása, amely az alábbi módokon lehetséges:
● a személyazonosító okmányokba bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel
● az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával.
Külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, kivéve, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban.
● a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan hatáskörrel rendelkező magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy 3 hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

8. A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és kötelező menettávolság

8.1. Elméleti tantárgyak és óraszámok

− Közlekedési alapismeretek: 18 óra
− Járművezetés elmélete: 6 óra
− Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra

Az elméleti tanórák időtartama 45 perc/tanóra. Egy alkalom elméleti oktatás 4 x 45 perc, azaz 4 tanóra.

E-learning esetén az elméleti oktatás az EduKresz tananyaga alapján történik.

8.2. Gyakorlati foglalkozások, óraszámok, menettávolság

− Kötelező menettávolság: 580 km
− Az előírt kötelező óraszám: 29 óra + 1 vizsgaóra, amely a következőkből áll:

● Alapoktatás: 9 óra
● Főoktatás (forgalom): 20 óra – az alábbiak szerint:
o városi: 14 óra
o országúti: 4 óra
o éjszakai: 2 óra
● Vizsga: 1 óra

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg.

A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni.

A gyakorlati órák időtartama 50 perc. Az alapoktatásban egy nap max. 2 óra vezetés lehetséges, főoktatásban egy nap max. 2×2 óra, közte min. 2 óra szünettel.

Az 580 km elérése és a kötelező 30 óra gyakorlati oktatás teljesítését követően, valamint sikertelen forgalmi vizsga esetén a gyakorlati oktató tehet javaslatot további szükséges gyakorlati órákra.

A forgalmi vizsga időtartama 60 perc, ebből 50 perc folyamatos vezetés. A megadott időtartam magában foglalja a vizsgabiztosoknak a vizsga menetéről, valamint a vizsga értékeléséről szóló tájékoztatását.

Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező.

9. Járműhasználat

A használható járművek:

− Lexus SUV NX300 h (Hybrid automata) – oktató: Bulya Sándor
− Toyota Prius (Hybrid automata) – oktató: Nagy Pál
− Toyota Yaris (dízel) oktató: Jónás István
− Kia Ceed (dízel) – oktató: Gál József
− Hyundai i30 (benzin) – oktató: Sopronyi Gábor
− Hyundai Accent (dízel) – oktató: Nagy Pál
− Honda Jazz (benzin) – oktató: Veres Attila

− Peugeot 207 (diesel) – oktató: Kolosai Balázs

− Citroen C5 (diesel) – oktató: Fodor Dániel

− Ford Focus (benzin) – oktató: Falu Tamás

Résztvevő által biztosított járművel folytatott képzéssel nem foglalkozunk.

10. Hiányzás

10.1. Az oktató késedelme, hiányzása

A gyakorlati oktatásnál az esetleg elkéső oktatóra a tanulónak min. 20 percet kell várni, az oktató miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban plusz óradíj fizetése nélkül pótolni kell.

10.2. A tanuló hiányzása

A tanuló akadályoztatása esetén az alábbiak szerint mondhatja le a megbeszélt gyakorlati oktatási tanórát:

− a tanóra kezdete előtt minimum 48 órával – fizetési kötelezettség nélkül,
− a tanóra kezdete előtt 48 órán belül – az így elmaradt órára a mindenkori óradíjat fizeti,
− amennyiben a tanuló előzetes bejelentés nélkül nem jelenik meg a megbeszélt foglalkozáson, akkor az így igénybe nem vett óráért a mindenkori óradíjat fizeti, és az elmaradt gyakorlati vezetési órát pótolnia kell.

11. Tandíjak összege, fizetési módok és fizetési határidők

11.1. Tandíjak összege

− Elmélet (e-learning oktatás) díja: 50.000,- Ft.

− Gyakorlati oktatás (manuális váltós és automataváltós egységesen) alap óradíja: 5.500,- Ft/óra, Lexus óradíja: 7.500 Ft/óra, azzal, hogy:
A kötelező 580 km levezetése után: 4500 Ft/óra (automata: 5.500,- Ft/óra, Lexus 7.500 Ft/óra).

A más képzőszervtől képzési igazolással érkező tanuló gyakorlati óradíját ld. a “Tanulói tájékoztató más képzőszervtől átjelentkezett tanulók részére” dokumentumban.

Gyakorló vezetés jogosítvánnyal, csak oktatóautóval: 6.000,- Ft/óra (Lexussal 7.500 Ft/óra). Csak 10 órás csomagban vásárolható.

− Elsősegély-nyújtási oktatás díja: 20.000,- Ft.

11.2. Tandíjak megfizetésének módja

A megfizetés történhet:

− bankszámlára történő átutalással; vagy
− személyesen a házi pénztárba készpénz-befizetéssel.

11.3. Fizetési határidők

− Elmélet (e-learning oktatás): Beiratkozáskor.

− Gyakorlati oktatás (minden esetben egységesen): a kötelező 580 km levezetése vonatkozásában az első órán, minden további óra esetén az egyes órák elején (ideértve az esetleges pótlásokat is, ld.: 10.2. pont) VAGY minden óra elején.

− Elsősegély-nyújtási e-learning oktatás: Beiratkozáskor vagy a tanfolyam során bármikor.

Részletfizetésre az alábbi bontásban lehetőséget biztosítunk:

● 1. részlet összege: [*50.000 Ft]; megfizetésének határideje: [ beiratkozás napja];
● 2. részlet összege: [*55.000 Ft] (Lexussal 75.000 Ft); megfizetésének határideje: [*első gyakorlati óra];
● 3. részlet összege: [55.000 Ft] (Lexussal 75.000 Ft); megfizetésének határideje: [11. gyakorlati óra].
● 4. részlet összege: [55.000 Ft] (Lexussal 75.000 Ft); megfizetésének határideje: [21. gyakorlati óra].

12. Vizsgadíjak összege, fizetési módok és fizetési határidők

12.1. Vizsgadíjak összege

A vizsgadíjak hatósági díjszabás szerint alakulnak, az alábbiak szerint:

− Elméleti vizsga díja: 4.600,- Ft;

− Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft;

− Elsősegély-nyújtási vizsga díja: 8.200,- Ft.

12.2. Vizsgadíjak megfizetésének módja és határideje

A vizsgadíjak befizetése a vizsgára jelentés előtt történik készpénzben.

13. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei

Az Autósiskola a mentesítés feltételeit a GKM Rendelet szerint határozza meg az alábbiak szerint.

13.1. Tantárgyak hallgatása alóli mentesítés

A tantárgyak hallgatása alóli mentesítésről minden esetben az Autósiskola iskolavezetője dönt.

− Az Autósiskola iskolavezetője a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik.

Az egyes elméleti tantárgyak hallgatása, valamint az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzése alóli mentesítések alapjául szolgáló képesítések, végzettségek körét a közlekedési hatóság határozza meg. Az ilyen képesítések listája megtalálható a GKM Rendelet 3. sz. melléklet 4. pontjában.

13.2. Vizsgakötelezettség alóli mentesítés

A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság engedélyezi.

14. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei

A tanuló kérésére az iskolavezető köteles kiállítani a teljesített oktatásról szóló, ún. „Képzési igazolás”-t 3 példányban, és annak 2 példányát átadni a tanulónak 3 munkanapon belül. A befizetett, de le nem vezetett órák díját az Autósiskola az igazolás kiadásával egyidejűleg készpénzben visszafizeti.

15. Oktatási- és vizsgahelyszínek

15.1. Oktatási helyszínek:

Elmélet: 1082 Budapest, Visegrádi u. 47/b. 1. emelet 1004-es ajtó.
Gyakorlat: 1043 Budapest, Berda József u 15.
– Duna Plaza, Váci út 178.

– 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4

15.2. Vizsgahelyszínek:

Elmélet: 1119 Budapest, Petzvál J. u 39. és 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4
Gyakorlat:

− 1043 Budapest, Berda József u 15.

− 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4

− 1132 Budapest, Duna Pláza Váci u.

1142 Budapest, Írottkő park 1.

1033 Budapest, Mozaik utca 5.

16. Pótórák igénylésének módja, díjai

A kötelező 580 km futásteljesítmény fölött a gyakorlati oktató tehet javaslatot a további gyakorlati órák mennyiségére.

A pótórák díja a 11.1. pontban meghatározottaknak megfelelően 4.500,- Ft/óra, azzal hogy automata: 5.500,- Ft/óra, Lexussal 7.500 Ft/óra.

17. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma

17.1. Elsőfokú hatóság

neve: Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
címe: 1119 Budapest, Petzvál József u 39.
telefonszáma: +36-1/371-3030
(a továbbiakban: „Felügyelőség”)

17.2. Felügyeletet ellátó szerv

neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
címe: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.
telefonszáma: +36-1/814-1800
e-mailcíme: kepzesvizsga@nfm.gov.hu

18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei

− Az Autósiskola a vizsga helyéről és időpontjáról értesíti a vizsgáztatót.
− A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban a járművezetésnek megfelelő öltözetben meg kell jelenni.
− A vizsgázónak személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával vagy a személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolnia kell.
− A hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét a vizsgázó aláírásával igazolja.
− A vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető, kivéve, ha a vizsgázó távolmaradását legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. napon a Felügyelőségnek személyesen vagy írásban bejelenti, vagy orvosi igazolással indokolja a betegség megszűnését követő 8 napon belül a Felügyelőség felé.
− A vizsgázó a személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni.
− Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a gyakorlati vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a vizsgázót terheli.
− Amennyiben a vizsgázó már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.

19. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

A sikeres vizsgákat követően (elmélet, forgalom) a vizsgázónak be kell mennie az okmányirodába.

Az okmányiroda készíti el a járművezetésre jogosító okmányt. Ekkor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:
− személyi igazolvány;
− közúti elsősegélynyújtás tanfolyam sikeres elvégzését igazoló kártya;
− lakcímkártya;
− orvosi alkalmassági igazolás.

Nem magyar állampolgár esetén szükséges 6 hónapos tartózkodási engedély, vagy állandó bejelentett lakcím.

A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.

20. Vegyes rendelkezések

A Tájékoztató egy példányát az Autósiskola a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint a Honlapon közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.

Budapest, 2019. január 14.

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató más képzőszervtől átvett “B” kategóriás tanulók részére

1. A Vállalási feltételek és tanulótájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) jellege és célja

A Tájékoztató a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: „GMK Rendelet”) 2. mellékletében meghatározott tájékoztatónak és egyben Általános Szerződési Feltételeknek (ÁSZF) minősül.

A Tájékoztató célja a képző szerv és tárgyi hatálya alá tartozó képzésben résztvevők közötti megállapodásra vonatkozó, egységes feltételrendszer rögzítése és a közöttük lévő együttműködési feltételek megteremtése. Ezen szerződési feltételek a felek között létrejövő szerződés részét képezik, és ezektől eltérni kizárólag a felek egyező akaratkinyilvánítását tartalmazó írásbeli megállapodásban lehet.

2. A Tájékoztató tárgyi, személyi és területi hatálya

A Tájékoztató tárgyi hatálya a képző szerv által nyújtott képzési tevékenységére (közúti járművezetők tanfolyami képzés) terjed ki.

A Tájékoztató személyi hatálya alá tartoznak: képző szerv, résztvevő.

A Tájékoztató területi hatálya kiterjed Magyarország területén mindazon közigazgatási egységre, ahol a Képző, képzési tevékenységet folytat.

3. A Tájékoztató időbeli hatálya, módosítása

A Tájékoztató a képzés megkezdésének napjától kezdődően – az időközi módosítások szerinti tartalommal – visszavonásig érvényes.

A képző szerv jogosult a jelen Tájékoztató rendelkezéseit egyoldalúan felülvizsgálni és módosítani. A már megkötött szerződésekre a módosítás nem vonatkozik, azokra mindig a megkötéskor hatályos Tájékoztató vonatkozik, kivéve abban az esetben, ha a módosításra valamilyen jogszabály-változás következtében kerül sor, és a vonatkozó jogszabály ezt kifejezetten előírja, vagy az abban foglalt jogi kötelezettség másként nem teljesíthető. Utóbbi esetben a képző szerv a módosításról haladéktalanul értesíti a résztvevőt. Ha a résztvevő a jelen Tájékoztató megváltozott rendelkezéseivel nem ért egyet, úgy jogosult a tájékoztatástól számított 15 napos felmondási idővel a képző szervvel létrejött szerződést megszüntetni. A módosítás elfogadásának minősül, ha résztvevő a szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozatot elmulasztja.

A jelen Tájékoztató módosításának hatályba lépését követően a felek jogviszonyára a Tájékoztató megváltozott rendelkezéseit kell alkalmazni.

A képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól a Tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.

4. A képző szerv adatai

Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
Székhely: 1173 Összefogás u. 30.
Honlap címe: www.likedrive.hu (a továbbiakban: „Honlap”)
E-mailcím: likedrive@likedrive.hu
Telefonszám: 06-70/43-43-180
Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
A cég formája: egyéni vállalkozás
Nyilvántartási szám: 9075101
(a továbbiakban: „Autósiskola” vagy „képző szerv”)

Iskolavezető neve: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
Iskolavezető e-mail címe: likedrive@likedrive.hu
Iskolavezető telefonszáma: 06-70/43-43-180

5. Ügyfélfogadás

Az ügyfélfogadás az Autósiskola irodájában (1132 Visegrádi u. 47/b. első emelet, B folyosó, 1004 szoba) történik ügyfélfogadási időben: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig.

Az ügyfélfogadással kapcsolatban további tájékoztatás az Autósiskola e-mailcímén és telefonszámán kérhető.

6. A tanfolyamra való jelentkezés módja és annak feltételei

6.1. A jelentkezés érdekében a résztvevő az alábbi módon veheti fel a kapcsolatot az Autósiskolával:

− közvetlenül felkeresheti az Autósiskola irodáját,
− telefonon,
− e-mailben, vagy
− a Honlapon található, „Jelentkezz most!” elnevezésű űrlap kitöltésével.

A résztvevő az Autósiskola képzéseire kizárólag személyesen, a Tájékoztató és az Autósiskola adatvédelmi tájékoztatójának megismerését követően, egy jelentkezési űrlap kitöltésével és aláírásával tud. A résztvevőnek lehetősége van arra, hogy a jelentkezési lapot előre kitöltve és aláírva e-mailben visszaküldje az Autósiskola részére, a jelentkezési lap eredeti példányát azonban az Autósiskola irodájában ekkor is kötelező személyesen leadnia.

6.2. PÁV vizsgálat nem szükséges.

6.3. A gyakorlati oktatásra történő felvétel feltételei:

− betöltött 16,5 éves kor;
− sikeres elméleti vizsga,
− a tanfolyamdíj első részletének befizetése,
− megfelelően kitöltött és aláírt jelentkezési lap,
− az előző iskolától kikért képzési igazolás.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Amennyiben a vizsgázó ez idő alatt a vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti.

7. A vizsgára bocsátás feltételei:

7.1. Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

− betöltött 17 éves életkor,
− a kötelező óraszám (29 óra) levezetése és az előírt menettávolság (580 km) teljesítése,
− megfelelően kitöltött és aláírt jelentkezési lap és
− gyakorlati vizsgadíj befizetése.

7.2. A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei:

− sikeres elméleti vizsga igazolása,
− sikeres gyakorlati vizsga igazolása,
− sikeres elsősegély nyújtási vizsga igazolása a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély nyújtási ismeretek tantárgyból,
Igény esetén a képzőszerv az elsősegély nyújtási ismeretek tanfolyamot megszervezi. Ennek elvégzése alóli mentesség a 31/1992.(XII.19.) NM rendelet alapján kérhető a megfelelő egészségügyi végzettség igazolásával.
− alapfokú iskolai végzettség igazolása, amely az alábbi módokon lehetséges:
● a személyazonosító okmányokba bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel
● az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával.
Külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, kivéve, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban.
● a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan hatáskörrel rendelkező magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy 3 hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

8. A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és kötelező menettávolság

8.1. Gyakorlati foglalkozások, óraszámok, menettávolság

− Kötelező menettávolság: 580 km
− Az előírt kötelező óraszám: 29 óra + 1 vizsgaóra, amely a következőkből áll:

● Alapoktatás: 9 óra
● Főoktatás (forgalom): 20 óra – az alábbiak szerint:
o városi: 14 óra
o országúti: 4 óra
o éjszakai: 2 óra
● Vizsga: 1 óra

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg.

A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni.

A gyakorlati órák időtartama 50 perc. Az alapoktatásban egy nap max. 2 óra vezetés lehetséges, főoktatásban egy nap max. 2×2 óra, közte min. 2 óra szünettel.

Az 580 km elérése és a kötelező 30 óra gyakorlati oktatás teljesítését követően, valamint sikertelen forgalmi vizsga esetén a gyakorlati oktató tehet javaslatot további szükséges gyakorlati órákra.

A forgalmi vizsga időtartama 60 perc, ebből 50 perc folyamatos vezetés. A megadott időtartam magában foglalja a vizsgabiztosoknak a vizsga menetéről, valamint a vizsga értékeléséről szóló tájékoztatását.

Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező.

9. Járműhasználat

A használható járművek:

− Lexus SUV NX300h (Hybrid automata) – oktató: Bulya Sándor
− 2 db Toyota Prius (Hybrid automata) – oktató: Bulya Sándor, Nagy Pál)
− Toyota Yaris (dízel) oktató: Jónás István
− Renault Megane (dízel) – oktató: Glancz Tamás
− Skoda Fabia (dízel) – oktató: Bodolai Richárd
− Kia Ceed (dízel) – oktató: Gál József
− Hyundai i30 (benzin) – oktató: Sopronyi Gábor
− Hyundai Accent (dízel) – oktató: Nagy Pál
− Honda Jazz (benzin) – oktató: Veres Attila
− Toyota Auris (dízel) – oktató: Harcsár Mónika

Résztvevő által biztosított járművel folytatott képzéssel nem foglalkozunk.

10. Hiányzás

10.1. Az oktató késedelme, hiányzása

A gyakorlati oktatásnál az esetleg elkéső oktatóra a tanulónak min. 20 percet kell várni, az oktató miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban plusz óradíj fizetése nélkül pótolni kell.

10.2. A tanuló hiányzása

A tanuló akadályoztatása esetén az alábbiak szerint mondhatja le a megbeszélt gyakorlati oktatási tanórát:

− a tanóra kezdete előtt minimum 48 órával – fizetési kötelezettség nélkül,
− a tanóra kezdete előtt 48 órán belül – az így elmaradt órára a mindenkori óradíjat fizeti,
− amennyiben a tanuló előzetes bejelentés nélkül nem jelenik meg a megbeszélt foglalkozáson, akkor az így igénybe nem vett óráért a mindenkori óradíjat fizeti, és az elmaradt gyakorlati vezetési órát pótolnia kell.

11. Tandíjak összege, fizetési módok és fizetési határidők

11.1. Tandíjak összege

− Gyakorlati oktatás (manuális váltós és automataváltós egységesen) alap óradíja: 5.500,- Ft/óra, Lexussal 7.500 Ft/óra, azzal, hogy:
A kötelező 580 km levezetése után: 4500 Ft/óra (automata: 5.500,- Ft/óra, Lexussal 7500 Ft/óra).
− Elsősegély-nyújtási oktatás díja: 20.000,- Ft.
− Átjelentkezési adminisztrációs díj: 50.000 Ft

11.2. Tandíjak megfizetésének módja

A megfizetés történhet:

− bankszámlára történő átutalással; vagy
− személyesen a házi pénztárba készpénz-befizetéssel.

11.3. Fizetési határidők

− Gyakorlati oktatás (minden esetben egységesen): a kötelező 580 km levezetése vonatkozásában az első órán, minden további óra esetén az egyes órák elején (ideértve az esetleges pótlásokat is, ld.: 10.2. pont) VAGY minden óra elején.

− Elsősegély-nyújtási e-learning oktatás: Beiratkozáskor vagy a tanfolyam során bármikor.

Részletfizetésre az alábbi bontásban lehetőséget biztosítunk:

● 1. részlet összege: [*50.000 Ft]; megfizetésének határideje: [ beiratkozás napja];
● 2. részlet összege: [*55.000 Ft] (Lexussal 75.000 Ft); megfizetésének határideje: [*első gyakorlati óra];
● 3. részlet összege: [55.000 Ft] (Lexussal 75.000 Ft); megfizetésének határideje: [11. gyakorlati óra].
● 4. részlet összege: [55.000 Ft] (Lexussal 75.000 Ft); megfizetésének határideje: [21. gyakorlati óra].

12. Vizsgadíjak összege, fizetési módok és fizetési határidők

12.1. Vizsgadíjak összege

A vizsgadíjak hatósági díjszabás szerint alakulnak, az alábbiak szerint:

− Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft;

− Elsősegély-nyújtási vizsga díja: 8.200,- Ft.

12.2. Vizsgadíjak megfizetésének módja és határideje

A vizsgadíjak befizetése a vizsgára jelentés előtt történik készpénzben.

13. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei

Az Autósiskola a mentesítés feltételeit a GKM Rendelet szerint határozza meg az alábbiak szerint.

13.1. Tantárgyak hallgatása alóli mentesítés

A tantárgyak hallgatása alóli mentesítésről minden esetben az Autósiskola iskolavezetője dönt.

− Az Autósiskola iskolavezetője a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzése alóli mentesítések alapjául szolgáló képesítések, végzettségek körét a közlekedési hatóság határozza meg. Az ilyen képesítések listája megtalálható a GKM Rendelet 3. sz. melléklet 4. pontjában.

13.2. Vizsgakötelezettség alóli mentesítés

A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság engedélyezi.

14. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei

A tanuló kérésére az iskolavezető köteles kiállítani a teljesített oktatásról szóló, ún. „Képzési igazolás”-t 3 példányban, és annak 2 példányát átadni a tanulónak 3 munkanapon belül. A befizetett, de le nem vezetett órák díját az Autósiskola az igazolás kiadásával egyidejűleg készpénzben visszafizeti.

15. Oktatási- és vizsgahelyszínek

15.1. Oktatási helyszínek:

Elmélet: 1082 Budapest, Visegrádi u. 47/b, 1. emelet 1004. szoba
Gyakorlat: 1043 Budapest, Berda József u 15.
– 1132 Budapest, Duna Pláza Váci u.
– 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4

15.2. Vizsgahelyszínek:

Elmélet: 1119 Budapest, Petzvál J. u 39. és 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4
Gyakorlat: 1043 Budapest, Berda József u 15.
− 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4
− 1132 Budapest, Duna Pláza Váci u.

16. Pótórák igénylésének módja, díjai

A kötelező 580 km futásteljesítmény fölött a gyakorlati oktató tehet javaslatot a további gyakorlati órák mennyiségére.

A pótórák díja a 11.1. pontban meghatározottaknak megfelelően 4.500,- Ft/óra, azzal hogy automata: 5.500,- Ft/óra, Lexus 7500 Ft/óra.

17. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma

17.1. Elsőfokú hatóság

neve: Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
címe: 1119 Budapest, Petzvál József u 39.
telefonszáma: +36-1/371-3030
(a továbbiakban: „Felügyelőség”)

17.2. Felügyeletet ellátó szerv

neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
címe: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.
telefonszáma: +36-1/814-1800
e-mailcíme: kepzesvizsga@nfm.gov.hu

18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei

− Az Autósiskola a vizsga helyéről és időpontjáról értesíti a vizsgáztatót.
− A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban a járművezetésnek megfelelő öltözetben meg kell jelenni.
− A vizsgázónak személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával vagy a személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolnia kell.
− A hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét a vizsgázó aláírásával igazolja.
− A vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető, kivéve, ha a vizsgázó távolmaradását legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. napon a Felügyelőségnek személyesen vagy írásban bejelenti, vagy orvosi igazolással indokolja a betegség megszűnését követő 8 napon belül a Felügyelőség felé.
− A vizsgázó a személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni.
− Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a gyakorlati vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a vizsgázót terheli.
− Amennyiben a vizsgázó már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.

19. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

A sikeres vizsgákat követően (elmélet, forgalom) a vizsgázónak be kell mennie az okmányirodába.

Az okmányiroda készíti el a járművezetésre jogosító okmányt. Ekkor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:
− személyi igazolvány;
− közúti elsősegélynyújtás tanfolyam sikeres elvégzését igazoló kártya;
− lakcímkártya;
− orvosi alkalmassági igazolás.

Nem magyar állampolgár esetén szükséges 6 hónapos tartózkodási engedély, vagy állandó bejelentett lakcím.

A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.

20. Vegyes rendelkezések

A Tájékoztató egy példányát az Autósiskola a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint a Honlapon közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.

Budapest, 2019. január 14.

Tájékoztató B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező autós gyakorló tanulók részére

1. A képző szerv adatai:

Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
Székhely: 1173 Budapest, Összefogás u. 30.
E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
Telefonszám: 06 70 43 43 180
Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
Honlap címe: www.likedrive.hu
2. A cég formája: egyéni vállalkozás
3. Nyilvántartási szám: 9075101
4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
likedrive@likedrive.hu,
06 70 43 43 180
5. Az ügyfélfogadó címe: Az ügyfélfogadás az Autósiskola irodájában (1132 Visegrádi u. 47/b. első emelet, B folyosó, 1004 szoba) történik ügyfélfogadási időben
telefonszáma: 06 70 43 43 180
ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig.
6. Telephely címe, telefonszáma: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/b. 1. emelet, 1004-es szoba.
7. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefonon

9. A gyakorló órákra történő jelentkezés feltétele

Érvényes B kategóriás jogosítvány

10. A tanfolyam tartalma

Gyakorló foglalkozások megegyezés szerinti óraszámban, de csak 10 órás csomagokban vásárolható pótóra.

A gyakorló órák időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni.

A gyakorló órák időtartama 50 perc. Egy nap max. 2×2 óra, közte min. 2 óra szünettel.

Minden gyakorló vezetésre jelentkező tanulónk 1 ajándék szimulátorórát vehet igénybe.

A gyakorló vezetésre járó tanulók részt vehetnek ingyenes 3 órás elméleti konzultációnkon 4 alkalommal.

11. Járműhasználat:

Csak oktatóautóval adunk órákat.

Tanuló által biztosított járművel folytatott képzéssel nem foglalkozunk.

12. A hiányzás pótlásának módja:

A gyakorlati oktatásnál az esetleg elkéső oktatóra a tanulónak min. 20 percet kell várni, az oktató miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban plusz óradíj fizetése nélkül pótolni kell.

A tanuló akadályoztatása esetén az alábbiak szerint mondhatja le a megbeszélt gyakorlati oktatási tanórát:

 • a tanóra kezdete előtt min 48 órával: fizetési kötelezettség nélkül
 • a tanóra kezdete előtt 48 órán belül: az így elmaradt órára a mindenkori díjat fizeti
 • amennyiben a tanuló előzetes bejelentés nélkül nem jelenik meg a megbeszélt foglalkozáson, akkor az így igénybe nem vett óráért a mindenkori díjat fizeti, és az elmaradt gyakorlati vezetési órát pótolnia kell.

13. Tandíjak, fizetési módok

 • Tandíjak
  • Gyakorlat (manuális váltós és automata váltós autóra egységesen)
   • Gyakorlati oktatás óradíja: 6000 Ft/óra (A 10 órás csomag díja 60.000 Ft)
   • Lexus oktatás óradíja: 7500 Ft/óra (A 10 órás csomag díja 75.000 Ft)
  • Fizetési módok, részletfizetés
   • bankszámlára utalással ill. készpénz befizetéssel
   • személyesen a pénztárba készpénz fizetéssel
   • részletfizetésre lehetőséget biztosítunk

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

16. Oktatási helyszínek:

 • Elmélet: 1082 Budapest, Visegrádi u. 47., 1. emelet, 1004-es szoba
 • Gyakorlat: 1043 Budapest, Berda József u 15.

− 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4.
− 1132 Budapest, Duna Pláza, Váci út

18. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma

 • Első fokon:

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége

1119 Budapest, Petzvál József u 39.

T: +36 1 371 3030

 • Felügyeletet ellátó szerv:

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal

Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.

T: +36 1 814 1818

 

Budapest, 2019. 01. 19.

Bulya Sándor

iskolavezető

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “A” ,”A2″ (beleértve a kategóriaváltásokat is), illetve “A1” és “AM” kategóriás tanulók részére

 Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “AM” kategóriás tanulók részére

A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

 1. A képző szerv adatai:
  Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
  Székhely: 1082 Budapest, Összefogás u. 30
  E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
  Telefonszám: +36 30 31-11-532
  Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
  Honlap címe: www.likedrive.hu
  2. A cég formája: egyéni vállalkozás
  3. Nyilvántartási szám: 9075101
  4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
  Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
  likedrive@likedrive.hu,
  06 70 43 43 180
  5. Az ügyfélfogadó címe: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/b telefonszáma: 06 70 43 43 180
  ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 13-tól 17 óráig
  6. Telephely címe, telefonszáma: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/b
  7. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefonon
  8. PÁV vizsgálat nem szükséges.

  9. Feltételek a tanfolyamra történő felvételhez:
  • 14. életév betöltése (6 hónappal fiatalabban lehet már jelentkezni),
  • valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatai kezelésére a tanfolyam- és vizsgaügyintézés céljából.
  Vizsgára az a tanuló bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, ill. a szükséges vizsgadíjat befizette.
  A vizsgaigazolás kiállításához feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tegyen és ezt bizonyító dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.
  10. A tanfolyam kötelező tantárgyai:
  Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (20 óra). Egy oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.
  Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (4 óra), városi vezetés (6 óra). 1 óra vizsga
  A forgalmi vizsgára bocsátáshoz feltétel, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során legalább tíz órát és 100 km-t vezessen.
  11. A tanuló moped típusa:
  Honda Dio
  12. Az elméleti foglalkozásról nem lehet hiányozni.
Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges.
  A gyakorlati foglalkozásról hiányozni szintén nem lehet.
Ha a gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben nem tud megvalósulni a gyakorlati vezetés, erről a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.
  13. Tanfolyami és vizsgadíjak:
 • E-learning oktatás díja: 45 000 Ft
 • E-learning esetén az elméleti oktatás az EduKresz tananyaga alapján történik.
 • Elsősegély-nyújtási tanfolyam díja: 20.000,- Ft.

A gyakorlati oktatás díja: 33.000,- Ft.
A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3.000,- Ft.
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Rutinvizsga díja: 3.600,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 3.600,- Ft.
Elsősegély-nyújtó vizsga díja: 8200,- Ft.
14. Mentességek:
 Az elsősegélynyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
15. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, a tanulóáthelyező lapot három példányban kell kitöltenie, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően jóváhagy. Az igénybe nem vett vizsgadíj(ak)at, illetve ezen szolgáltatások díját a képzőszerv a tanulószerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
16. Elméleti oktatás helye: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba. Gyakorlati oktatás helye: Budapest 1043 Budapest, Berda József u 15.
17. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató javaslatot tesz, és ennek a díját a gyakorlati oktatónál kell befizetni. Ennek díja óránként: 2000 Ft.
18. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
Első fokon:
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
1119 Budapest, Petzvál József u 39.
T: +36 1  371 3030
19. Felügyeletet ellátó szerv:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.
T: +36 1  814 1818
kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Főfelügyelősége.
Címe: 4025 Debrecen, Széchényi u. 46.
Telefon: 06-52-502-10019. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az évszaknak, az erkölcsi normáknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén új vizsgaidőpontot kell kérnie, és a vizsgadíjat ki kell fizetnie.
20. Vizsgadíjak:
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Rutin vizsga díja: 3.600,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 3.600,- Ft.
Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.
21. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást.
A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére, illetve személyesen is átvehet.

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “A1” kategóriás tanulók részére


A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

 1. A képző szerv adatai:
  Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
  Székhely: 1173 Budapest, Összefogás u. 30
  E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
  Telefonszám: 06 70 43 43 180
  Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
  Honlap címe: www.likedrive.hu
  2. A cég formája: egyéni vállalkozás
  3. Nyilvántartási szám: 9075101
  4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
  Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
  likedrive@likedrive.hu,
  +36 30 31-11-532
  5. Az ügyfélfogadó címe: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba.
  telefonszáma: 06 70 43 43 180
  ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig
  6. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefonon. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával, illetve, ha van, a meglévő jogosítvánnyal.
 2. PÁV vizsgálat nem szükséges.
 3. Feltételek a tanfolyamra történő felvételhez:
 • 16. életév betöltése (6 hónappal fiatalabban lehet már jelentkezni), vagy annál 6 hónappal fiatalabb,
  • alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
  • orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példányát leadta,
  valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatai kezelésére a tanfolyam- és vizsgaügyintézés céljából.Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.A vizsgaigazolás kiállításához feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tegyen és ezt bizonyító dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.
 1. A tanfolyam kötelező tantárgyai:
  Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (10 óra), vezetéselmélet (4 óra), szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (4 óra). Egy elméleti oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.
  Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (6 óra), városi vezetés (8 óra), országúti vezetés (2 óra), vizsga (1 óra).
  A forgalmi vizsgára bocsátáshoz feltétel, A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 16 órát és legalább 240 km-t vezessen
  10. A tanuló motorkerékpárok típusa:
  Suzuki
  11. Az elméleti foglalkozásról nem lehet hiányozni.
 Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni szintén nem lehet.
 Ha a gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben nem tud megvalósulni a gyakorlati vezetés, erről a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni. 
 Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.
  12. Tanfolyami és vizsgadíjak:
 • E-learning oktatás díja: 50 000 Ft
 • E-learning esetén az elméleti oktatás az EduKresz tananyaga alapján történik.Elsősegély-nyújtás oktatás díja: 20.000,- Ft.

A gyakorlati oktatás díja: 51.000,- Ft.
A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3.000,- Ft.
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
Elsősegély-nyújtó vizsga díja: 8200,- Ft.
13. Mentességek:
 Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
14. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, a tanulóáthelyező lapot három példányban kell kitöltenie, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően jóváhagy. Az igénybe nem vett vizsgadíj(ak)at, illetve ezen szolgáltatások díját a képzőszerv a tanulószerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
15. Elméleti oktatás helye: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba. Gyakorlati oktatás helye: Budapest 1043 Budapest, Berda József u 15.
16. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató javaslatot tesz, és ennek a díját a gyakorlati oktatónál kell befizetni. Ennek díja óránként: 2.000,- Ft.
17. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
Első fokon:
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
1119 Budapest, Petzvál József u 39.
T: +36 1  371 3030
Felügyeletet ellátó szerv:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.
T: +36 1  814 1818
kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.
19. Vizsgadíjak:
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.
20. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást.
A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére, illetve személyesen is átvehet.

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “A2” kategóriás tanulók részére

A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

 1. A képző szerv adatai:
  Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
  Székhely: 1173 Budapest, Összefogás u. 30
  E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
  Telefonszám: +36 30 31-11-532
  Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
  Honlap címe: www.likedrive.hu
  2. A cég formája: egyéni vállalkozás
  3. Nyilvántartási szám: 9075101
  4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
  Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
  likedrive@likedrive.hu,
  +36 30 31-11-532
  5. Az ügyfélfogadó címe: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba.
  telefonszáma: +36 30 31-11-532
  ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig
  6. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefonon
  A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával, illetve a meglévő jogosítvánnyal.
  7. PÁV vizsgálat nem szükséges.
  8. Feltételek a tanfolyamra történő felvételhez:
  • 17,5 életévét betöltése,
  • alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
  • valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.
  Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.
  A vizsgaigazolás kiállításához feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tegyen és ezt bizonyító dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.
  9. A tanfolyam kötelező tantárgyai:
  Elméleti tantárgyak (és óraszámai): 22 óra tantermi képzés
  Gyakorlati oktatás (és óraszámai): 16 óra vezetés (+ 1 óra vizsga).

A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 16 órát vezessen.
10. A tanuló motorkerékpár típusa:
Suzuki
11. Az elméleti foglalkozásról nem lehet hiányozni. Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni szintén nem lehet. Ha a gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben nem tud megvalósulni a gyakorlati vezetés, erről a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.
12. Tanfolyami és vizsgadíjak:

 • E-learning oktatás díja: 50 000 Ft

A gyakorlati oktatás díja: 51.000,- Ft.
A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3.000,- Ft.
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
13. Mentességek:
 Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
14. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, a tanulóáthelyező lapot három példányban kell kitöltenie, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően jóváhagy. Az igénybe nem vett vizsgadíj(ak)at, illetve ezen szolgáltatások díját a képzőszerv a tanulószerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
15. Elméleti oktatás helye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/b. Gyakorlati oktatás helye: Budapest 1043 Budapest, Berda József u 15.
17. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató javaslatot tesz, és ennek a díját a gyakorlati oktatónál kell befizetni. Ennek díja óránként: 2000 Ft
16. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
Első fokon:
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
1119 Budapest, Petzvál József u 39.
T: +36 1 371 3030
Felügyeletet ellátó szerv:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.
T: +36 1 814 1818
kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
17. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.
18. Vizsgadíjak:
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.
19. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást.
A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére, illetve személyesen is átvehet.

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “A” kategóriás tanulók részére


A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.
1. A képző szerv adatai:
Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
Székhely: 1173 Budapest, Összefogás u. 30
E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
Telefonszám: 06 70 43 43 180
Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
Honlap címe: www.likedrive.hu
2. A cég formája: egyéni vállalkozás
3. Nyilvántartási szám: 9075101
4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
likedrive@likedrive.hu,
06 70 43 43 180
5. Az ügyfélfogadó címe: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba.
telefonszáma: 06 70 43 43 180
ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig
6. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefonon.
A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával, illetve, ha van, a meglévő jogosítvánnyal.
7. PÁV vizsgálat nem szükséges.
8. Feltételek a tanfolyamra történő felvételhez:
• 24. életév betöltése (6 hónappal fiatalabban lehet már jelentkezni), életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb,
• alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
• orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példányát leadta,
• valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.A vizsgaigazolás kiállításához feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tegyen és ezt bizonyító dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

 1. A tanfolyam kötelező tantárgyai:
  Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (10 óra), vezetéselmélet (4 óra), szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (4 óra). Egy elméleti oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.
  Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (10 óra), városi vezetés (11 óra), országúti vezetés (5 óra), vizsga (1 óra).
  A forgalmi vizsgára bocsátáshoz feltétel,A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 26 órát legalább 390 km-t vezessen.
  10. A tanuló motorkerékpár típusa:
  Honda
  11. Az elméleti foglalkozásról nem lehet hiányozni. Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni szintén nem lehet. Ha a gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben nem tud megvalósulni a gyakorlati vezetés, erről a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.
  12. Tanfolyami és vizsgadíjak:
 • E-learning oktatás díja: 50.000 Ft

Elsősegély-nyújtás oktatás díja: 20.000,- Ft.
A gyakorlati oktatás díja: 81.000,- Ft.
A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3.000,- Ft.
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
Elsősegély-nyújtó vizsga díja: 8200,- Ft.
13. Mentességek:
 Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
14. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, a tanulóáthelyező lapot három példányban kell kitöltenie, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően jóváhagy. Az igénybe nem vett vizsgadíj(ak)at, illetve ezen szolgáltatások díját a képzőszerv a tanulószerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
15. Elméleti oktatás helye: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba. Gyakorlati oktatás helye: Budapest 1043 Budapest, Berda József u 15.
16. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató javaslatot tesz, és ennek a díját a gyakorlati oktatónál kell befizetni. Ennek díja óránként: 2000 Ft
17. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
Első fokon:
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
1119 Budapest, Petzvál József u 39.
T: +36 1  371 3030
Felügyeletet ellátó szerv:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.
T: +36 1  814 1818
kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.
19. Vizsgadíjak:
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.
20. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást.
A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére, illetve személyesen is átvehet.

 

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “A2” kategóriás tanulók részére, az “A1” kategória megszerzését követő 2 éven belül


A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.
1. A képző szerv adatai:
Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
Székhely: 1173 Budapest, Összefogás u. 30
E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
Telefonszám: 06 70 43 43 180
Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
Honlap címe: www.likedrive.hu
2. A cég formája: egyéni vállalkozás
3. Nyilvántartási szám: 9075101
4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
likedrive@likedrive.hu,
06 70 43 43 180
5. Az ügyfélfogadó címe: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba.
telefonszáma: 06 70 43 43 180
ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig
6. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefonon.
A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával, illetve a meglévő jogosítvánnyal.
7. PÁV vizsgálat nem szükséges.
8. Feltételek a tanfolyamra történő felvételhez:
• 18. életév betöltése (6 hónappal fiatalabban lehet már jelentkezni),életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb,
• alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
• a már meglévő “A1” kategóriás vezetői engedélyét a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
• valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.
Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.
A vizsgaigazolás kiállításához feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tegyen és ezt bizonyító dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.
9. A tanfolyam kötelező tantárgyai:
Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (4 óra), városi vezetés (6 óra), országúti vezetés (2 óra), vizsga (1 óra).
A forgalmi vizsgára bocsátáshoz feltétel, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 12 órát legalább 180 km-t vezessen.
10. A tanuló motorkerékpár típusa:
Suzuki
11. A  gyakorlati foglalkozásról nem lehet hiányozni.
Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges.
12. Tanfolyami és vizsgadíjak:
A gyakorlati oktatás díja: 39.000,- Ft.
A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3.000,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
13. Mentességek:
Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
14. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, a tanulóáthelyező lapot három példányban kell kitöltenie, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően jóváhagy. Az igénybe nem vett vizsgadíj(ak)at, illetve ezen szolgáltatások díját a képzőszerv a tanulószerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
15. Elméleti oktatás helye: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba.
Gyakorlati oktatás helye: Budapest 1043 Budapest, Berda József u 15.
16. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató javaslatot tesz, és ennek a díját a gyakorlati oktatónál kell befizetni. Ennek díja óránként: 2000,- Ft.18. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
Első fokon:
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
1119 Budapest, Petzvál József u 39.
T: +36 1  371 3030
17. Felügyeletet ellátó szerv:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.
T: +36 1  814 1818
kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.
19. Vizsgadíjak:
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.
21. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást.
A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére, illetve személyesen is átvehet.

 

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “A2” kategóriás tanulók részére, az “A1” kategória megszerzését követő 2 éven túl


A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

 1. A képző szerv adatai:
  Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
  Székhely: 1173 Budapest, Összefogás u. 30
  E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
  Telefonszám: 06 70 43 43 180
  Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
  Honlap címe: www.likedrive.hu
  2. A cég formája: egyéni vállalkozás
  3. Nyilvántartási szám: 9075101
  4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
  Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
  likedrive@likedrive.hu,
  06 70 43 43 180
  5. Az ügyfélfogadó címe: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba.
  telefonszáma: 06 70 43 43 180
  ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig
  6. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefononA tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.
  A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával, illetve a meglévő jogosítvánnyal.
  7. PÁV vizsgálat nem szükséges.
  8. Feltételek a tanfolyamra történő felvételhez:
  • 18. életévét betöltéseötte,
  • alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
  • a már meglévő “A1” kategóriás vezetői engedélyét a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
  • valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.
  Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.
  A vizsgaigazolás kiállításához feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tegyen és ezt bizonyító dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.
  9. A tanfolyam kötelező tantárgyai:
  Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (1 óra), vezetéselmélet (1 óra), szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (1 óra). Egy elméleti oktatási alkalom 3×45 perc tanórát tartalmaz.
  Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (2 óra), városi vezetés (4 óra), országúti vezetés (2 óra), vizsga (1 óra).
  A forgalmi vizsgára bocsátáshoz feltételA forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 8 órát legalább 120 km-t vezessen.
  10. A tanuló motorkerékpár típusa:
  Suzuki
  11. Az elméleti foglalkozásról nem lehet hiányozni. Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni szintén nem lehet. Ha a gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben nem tud megvalósulni a gyakorlati vezetés, erről a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.
  12. Tanfolyami és vizsgadíjak:
 • E-learning oktatás díja: 50.000 Ft

A gyakorlati oktatás díja: 27.000,- Ft.
A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3.000,- Ft.
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
13. Mentességek:
 Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
14. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, a tanulóáthelyező lapot három példányban kell kitöltenie, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően jóváhagy. Az igénybe nem vett vizsgadíj(ak)at, illetve ezen szolgáltatások díját a képzőszerv a tanulószerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
15. Elméleti oktatás helye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/b. Gyakorlati oktatás helye: Budapest 1043 Budapest, Berda József u 15.
16. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató javaslatot tesz, és ennek a díját a gyakorlati oktatónál kell befizetni. Ennek díja óránként: 2000 Ft
17. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
Első fokon:
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
1119 Budapest, Petzvál József u 39.
T: +36 1  371 3030
Felügyeletet ellátó szerv:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.
T: +36 1  814 1818
kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.
19. Vizsgadíjak:
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.
20. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást.
A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére, illetve személyesen is átvehet.

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “A” kategóriás tanulók részére, az “A1” kategória megszerzését követő 2 éven belül


A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.
1. A képző szerv adatai:
Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
Székhely: 1173 Budapest, Összefogás u. 30
E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
Telefonszám: 06 70 43 43 180
Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
Honlap címe: www.likedrive.hu
2. A cég formája: egyéni vállalkozás
3. Nyilvántartási szám: 9075101
4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
likedrive@likedrive.hu,
06 70 43 43 180
5. Az ügyfélfogadó címe: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba.
telefonszáma: 06 70 43 43 180
ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig
6. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefononA tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.
A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával, ill. a meglévő jogosítvánnyal.
7. PÁV vizsgálat nem szükséges.
8. Feltételek a tanfolyamra történő felvételhez:
• 24. életév betöltése (6 hónappal fiatalabban lehet már jelentkezni), életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb,
• alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
• a már meglévő “A1” kategóriás vezetői engedélyét a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
• valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.
Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.
A vizsgaigazolás kiállításához feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tegyen és ezt bizonyító dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.
9. A tanfolyam kötelező tantárgyai:
Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (6 óra), városi vezetés (8 óra), országúti vezetés (2 óra), vizsga (1 óra).
A forgalmi vizsgára bocsátáshoz feltétel, A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 16 órát legalább 240 km-t vezessen.

 1. A tanuló motorkerékpár típusa:
  Suzuki SV 650
  11. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet.
  Ha a gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben nem tud megvalósulni a gyakorlati vezetés, erről a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni. Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges.
  12. Tanfolyami és vizsgadíjak:
  A gyakorlati oktatás díja: 39.000,- Ft.
  A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3.000,- Ft.
  Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
  Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
  13. Mentességek: Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
  14. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, a tanulóáthelyező lapot három példányban kell kitöltenie, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően jóváhagy. Az igénybe nem vett vizsgadíj(ak)at, illetve ezen szolgáltatások díját a képzőszerv a tanulószerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
  15. Gyakorlati oktatás helye:Budapest 1043 Budapest, Berda József u 15.
  16. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató javaslatot tesz, és ennek a díját a gyakorlati oktatónál kell befizetni. Ennek díja óránként: 2000 Ft
  17. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
  Első fokon:
  Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
  1119 Budapest, Petzvál József u 39.
  T: +36 1  371 3030
  Felügyeletet ellátó szerv:
  Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
  Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
  1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.
  T: +36 1  814 1818
  kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
  18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
  A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
  A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.
  19. Vizsgadíjak:
  Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
  Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
  Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.
  20. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
  Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást.
  A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére, illetve személyesen is átvehet.

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “A” kategóriás tanulók részére, az “A1” kategória megszerzését követő 2 éven túl


A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.
1. A képző szerv adatai:
Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
Székhely: 1173 Budapest, Összefogás u. 30
E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
Telefonszám: 06 70 43 43 180
Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
Honlap címe: www.likedrive.hu
2. A cég formája: egyéni vállalkozás
3. Nyilvántartási szám: 9075101
4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
likedrive@likedrive.hu,
06 70 43 43 180
5. Az ügyfélfogadó címe: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba.
telefonszáma: 06 70 43 43 180
ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig
6. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefonon.
A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával, ill. a meglévő jogosítvánnyal.
7. PÁV vizsgálat nem szükséges.
8. Feltételek a tanfolyamra történő felvételhez:
• 24. életévét betöltötte,
• alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
• a már meglévő “A1” kategóriás vezetői engedélyét a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
• valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.A vizsgaigazolás kiállításához feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tegyen és ezt bizonyító dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

 1. A tanfolyam kötelező tantárgyai:
  Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (1 óra), vezetéselmélet (1 óra), szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (1 óra). Egy elméleti oktatási alkalom 3×45 perc tanórát tartalmaz.
  Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (4 óra), városi vezetés (4 óra), országúti vezetés (2 óra), vizsga (1 óra).
  A forgalmi vizsgára bocsátáshoz feltétel, A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 10 órát legalább 150 km-t vezessen.
  10. A tanuló motorkerékpár típusa:
  Honda
  11. Az elméleti foglalkozásról nem lehet hiányozni. Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni szintén nem lehet. Ha a gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben nem tud megvalósulni a gyakorlati vezetés, erről a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni. Az elméleti foglalkozásról nem lehet hiányozni. Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges.
  12. Tanfolyami és vizsgadíjak:
 • E-learning oktatás díja: 50 000 Ft

A gyakorlati oktatás díja: 27.000,- Ft.
A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3.000,- Ft.
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
13. Mentességek:
 Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
14. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, a tanulóáthelyező lapot három példányban kell kitöltenie, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően jóváhagy. Az igénybe nem vett vizsgadíj(ak)at, illetve ezen szolgáltatások díját a képzőszerv a tanulószerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
16. Elméleti oktatás helye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/b. Gyakorlat: 1043 Budapest, Berda József u 15.
17. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató javaslatot tesz, és ennek a díját a gyakorlati oktatónál kell befizetni. Ennek díja óránként: 2000 Ft
18. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
Első fokon:
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
1119 Budapest, Petzvál József u 39.
T: +36 1  371 3030
Felügyeletet ellátó szerv:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.
T: +36 1  814 1818
kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.
20. Vizsgadíjak:
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.
21. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást.
A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére, illetve személyesen is átvehet. A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére.

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “A” kategóriás tanulók részére, az “A2” kategória megszerzését követő 2 éven belül


A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.
1. A képző szerv adatai:
Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
Székhely: 1173 Budapest, Összefogás u. 30
E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
Telefonszám: 06 70 43 43 180
Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
Honlap címe: www.likedrive.hu
2. A cég formája: egyéni vállalkozás
3. Nyilvántartási szám: 9075101
4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
likedrive@likedrive.hu,
06 70 43 43 180
5. Az ügyfélfogadó címe: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba.
telefonszáma: 06 70 43 43 180
ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig
6. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefononA tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.
A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával, ill. a meglévő jogosítvánnyal.
7. PÁV vizsgálat nem szükséges.
8. Feltételek a tanfolyamra történő felvételhez:
• 24. életév betöltése (6 hónappal fiatalabban lehet már jelentkezni),életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb,
• alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
• a már meglévő “A2” kategóriás vezetői engedélyét a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
• valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.
Vizsgára az a tanuló bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, ill. a szükséges vizsgadíjat befizette. A vizsgaigazolás kiállításához feltétel, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tegyen és ezt bizonyító dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.
9. A tanfolyam kötelező tantárgyai:
Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (4 óra), városi vezetés (4 óra), országúti vezetés (4 óra), vizsga (1 óra).
A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 12 órát és legalább 180 km-t vezessen, és ez idő alatt legalább 180 km-t tegyen meg.
10. A tanuló motorkerékpár típusa:
Honda
11. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet.
 Ha a gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben nem tud megvalósulni a gyakorlati vezetés, erről a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni. Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges.
12. Tanfolyami és vizsgadíjak:
A gyakorlati oktatás díja: 39.000,- Ft.
A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3.000,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
13. Mentességek:
 Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
14. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, a tanulóáthelyező lapot három példányban kell kitöltenie, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően jóváhagy. Az igénybe nem vett vizsgadíj(ak)at, illetve ezen szolgáltatások díját a képzőszerv a tanulószerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
15. Gyakorlati oktatás helye: 1043 Budapest, Berda József u 15.
16. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató javaslatot tesz, és ennek a díját a gyakorlati oktatónál kell befizetni. Ennek díja óránként: 2000 Ft
17. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
Első fokon:
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
1119 Budapest, Petzvál József u 39.
T: +36 1  371 3030
Felügyeletet ellátó szerv:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.
T: +36 1  814 1818
kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.
19. Vizsgadíjak:
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.
20. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást.
A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére, illetve személyesen is átvehet.

 

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “A” kategóriás tanulók részére, az “A2” kategória megszerzését követő 2 éven túl

A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.
1. A képző szerv adatai:
Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
Székhely: 1173 Budapest, Összefogás u. 30
E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
Telefonszám: 06 70 43 43 180
Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
Honlap címe: www.likedrive.hu
2. A cég formája: egyéni vállalkozás
3. Nyilvántartási szám: 9075101
4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
likedrive@likedrive.hu,
 06 70 43 43 180

 1. Az ügyfélfogadó címe: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba.
  telefonszáma: 06 70 43 43 180
  ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig
  6. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefonon. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.
  A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával, ill. meglévő jogosítvánnyal.
  7. PÁV vizsgálat nem szükséges.
  8. Feltételek a tanfolyamra történő felvételhez:
  • 20. életév betöltése,
  • alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
  • a már meglévő “A2” kategóriás vezetői engedélyét a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
  • valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

Vizsgára az a tanuló bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, ill. a szükséges vizsgadíjat befizette.A vizsgaigazolás kiállításához feltétel, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tegyen és ezt bizonyító dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen..

 1. A tanfolyam kötelező tantárgyai:
  Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (1 óra), vezetéselmélet (1 óra), szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (1 óra). Egy elméleti oktatási alkalom 3×45 perc tanórát tartalmaz.
  Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (2 óra), városi vezetés (4 óra), országúti vezetés (2 óra), vizsga (1 óra).
  A forgalmi vizsgára bocsátáshoz feltétel, A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 8 órát és legalább 120 km-t vezessen.
  10. A tanuló motorkerékpár típusa:
  Honda
  11. Az elméleti foglalkozásról nem lehet hiányozni. Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni szintén nem lehet. Ha a gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben nem tud megvalósulni a gyakorlati vezetés, erről a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.
  12. Tanfolyami és vizsgadíjak:
 • E-learning oktatás díja: 50.000 Ft

A gyakorlati oktatás díja: 27.000,- Ft.
A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3000,- Ft.
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
13. Mentességek:
 Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
14. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, a tanulóáthelyező lapot három példányban kell kitöltenie, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően jóváhagy. Az igénybe nem vett vizsgadíj(ak)at, illetve ezen szolgáltatások díját a képzőszerv a tanulószerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
15. Elméleti oktatás helye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/b  Gyakorlati oktatás helye: Budapest 1043 Budapest, Berda József u 15.
16. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató javaslatot tesz, és ennek a díját a gyakorlati oktatónál kell befizetni. Ennek díja óránként: 2000 Ft
17. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
Első fokon:
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
1119 Budapest, Petzvál József u 39.
T: +36 1  371 3030
Felügyeletet ellátó szerv:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.
T: +36 1  814 1818
kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.
19. Vizsgadíjak:
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.
20. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást.
A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére, illetve személyesen is átvehet.

Budapest, 2019. 07. 30.

Bulya Sándor iskolavezető

 

 

Terms and Conditions and Student Guide for Category B Students

The prices shown are valid from 6 June 2019 onwards.

 1. The nature and purpose of the Terms and Conditions and the Study Guide (hereinafter referred to as the “Prospectus”)

Information on the training and examination of road drivers and road transport professionals laying down detailed rules for the application of 24/2005. (IV. 21.) GKM (hereinafter referred to as “the GKM Decree”) is defined in the 2. Annex and is considered as the General Terms and Conditions (GTC).

The purpose of the Prospectus is to reach an agreement between the training body and the participants in the subject matter establishing a uniform set of conditions and establishing conditions for cooperation between them.

These terms and conditions are part of the contract between the parties, and only the parties are entitled to deviate from them in written declaration containing the same will of the parties.

 1. The material, personal and territorial scope of the Prospectus

The Prospectus material scope is expand of the training activities provided by the training organization (road drivers training courses).

The Prospectus is within the personal scope of the training: training body, participant.

The territorial scope of the Prospectus covers all administrative units in the territory of Hungary where is engaged in training activities.

 

 1. Temporal scope of the Prospectus, amendment

The Prospectus, starting with the date of commencement of the training – with the content of the interim modifications – valid until revoked.

The training body is entitled to unilaterally review and amend the provisions of this Prospectus. The amendment does not apply to contracts entered into, they are always covered by the prospectus that was in force when the contract was concluded, unless the amendment is made by reason of a legislative change, and this is expressly provided for by the applicable law, or the legal obligation contained therein is not otherwise performed. In the latter case, the training body shall immediately notify the participant of the modification. If the participant is a does not agree with the amended provisions of this Prospectus, then the participant is entitled to terminate the contract with the training body with notice period of 15 days from the date of notification.

It approved the amendment if the participant fails to make a declaration of termination.

Following the entry into force of the amendment to this Prospectus – for the legal relationship between the parties – the amended provisions of the Prospectus shall apply. From the information published in the training body promotion announcements there should be no discrepancy in data of the Prospectus.

 

 1. Data of the training body

Name (fantasy name): LikeDrive Driving School

Headquarters: H-1173 Budapest, Összefogás u. 30

Website address: www.likedrive.hu (hereinafter referred to as “Website”)

E-mail address: likedrive@likedrive.hu

Phone number: +36-70 / 90-52-500 or +36 20 / 228-37-22

Company Name: Bulya Sándor EV

Company form: individual business

Registration number: 9075101

(hereinafter referred to as “Driving School” or “Training Body”)

Name of school principal: Sándor Bulya

Head of school e-mail: likedrive@likedrive.hu

Head of school: 06-70 / 43-43-180

 

 1. Customer Reception

Customer reception at the Driving School office (1132 Budapest, Visegrádi street 47. 1st floor B1004 room) takes place at the reception time: Tuesday and Thursday from 15:00 to 19:00.

 

For more information on receiving a client, please contact the Driving School email address and telephone number.

 

 1. How to apply for the course and its conditions

6.1. In order to apply, the participant may contact the Driving School as follows:

– Directly visit the Driving School office

– by phone

– by email or

– by filling out the form on the Site, “Apply Now!”

Participant should be applying for the Driving School training only personally, after getting to know Prospectus and Driving School Privacy Policy and complete and sign an application form. For the participant have the opportunity to send the application form in advance by e-mail to the Driving School however, the original of the application form is still required to give personally at the Driving School office.

6.2. PAV examination is not required.

6.3. Conditions for admission to the course:

– 16 and half years loaded age;

– payment of the first part of the course fee,

– a duly completed and signed application form.

– non-Hungarian citizens: Hungarian residence permit valid at least for 6 months or Hungarian address card

 

 1. Conditions for passing the exam:

7.1. Conditions for passing the theoretical exam:

– 16 and three-quarter years loaded age,

– completion of the theoretical course,

– less than 9 months elapsed since the beginning of the theoretical course,

– payment of theoretical examination fee,

– a duly completed and signed application form,

– write and read knowledge

– a declaration of primary education and

– a valid medical fitness certificate.

Within 9 months of the registration, the student has to pass the theoretical exam, which is in case of unsuccessful can retry, but within 12 months must pass a successful theoretical exam. Beyond this deadline can only be theoretical exams, if participant repeating this courses.

The successful Theoretical Exam is valid for 2 years. If the candidate is not taking the successful driving exams during this time successfully, all successful exams will be void.

7.2. Prerequisites for Practical Examination:

– aged 17,

– driving the required number of hours (29 hours) and completing the prescribed distance (580 km),

– duly completed and signed application form and

– payment of a practical examination fee.

7.3. Conditions for Issue of Examination Certificate:

– proof of successful theoretical exam,

– proof of successful practice exam

– successful First Aid Exam Certification is First Aid Knowledge issued by the Hungarian Red Cross subjects. Exemption may be requested under the appropriate medical education certificate pursuant to Decree 31/1992 (XII.19.) NM.

– Proof of primary education, which is possible in the following ways:

 • enter your identity documents with your doctoral title
 • the origin of the document certifying school completion, or a notary or certified by the issuer copy of.

In the case of foreign certificates and diplomas, the original document and its certified translation, unless if the diploma or certificate can be found in “Certificate and Diploma Sample” is established by the Transport Authority.

 • in the case of foreign certificates and diplomas, by a competent Hungarian authority recognition certificate, localization clause, official certificate, official verification, information or a student relationship issued by a higher education institution in Hungary not older than 3 months a certificate stating that the certificate or diploma in question certifies at least a level of basic education presupposes its existence.

 

 1. Course subjects and required number of hours and compulsory driving distance

8.1. Theoretical subjects and lessons

 • Basic transport knowledge: 18 hours
 • Driving theory: 6 hours
 • Structural and operational knowledge: 4 hours
 • The theoretical lessons last 45 minutes / lesson. Theoretical education is 4 x 45 minutes, ie 4 lessons.

In the case of e-learning, theoretical education is based on the curriculum of EduKresz.

8.2. Practical sessions, hours, distance

– Mandatory distance: 580 km

– Required number of hours: 29 hours + 1 exam lesson consisting of:

 • Basic education: 9 hours
 • Main education (Traffic): 20 hours – as follows:

o City: 14 hours

o Highway: 4 hours

o Night: 2 hours

 • Exam: 1 hour

Practical training can be started after a successful theoretical exam. Date of practical lessons can be agreed with a vocational trainer.

Practical lessons last 50 minutes. In Basic education max. 2 hours driving is possible per day, in Main education max. 2 × 2 hours per day, among min. 2 hours break.

When reaching 580 driven km and completing 30 hours of practical training as well as in case of unsuccesful traffic exam, the instructor may propose additional practical classes.

The duration of the traffic exam is 60 minutes, of which 50 minutes are continuous driving. The specified time period including information of the examiners from the progress of the examination and the assessment of the exam.

After the fifth unsuccessful traffic exam, PAV examination is mandatory.

 

 1. Use of vehicles

Available vehicles:

– Toyota Yaris (diesel) instructor: István Jónás

– Peugeot 308 (diesel) – instructor: Balázs Kolosai

We are not involved in training with a vehicle provided by a participant.

 

 1. Absenteeism

10.1. The trainer’s delay, absence

In practical training, the student need min. 20 minutes to wait for the instructor, a missed driving lesson must be replaced at a later time without paying an additional hourly fee.

10.2. Lack of student

If a student is prevented from attending, he / she can cancel the agreed practical training lesson as follows:

–  at least 48 hours before the beginning of the lesson – without any obligation to pay,

– within 48 hours before the beginning of the lesson, must pay the hourly fee for the lesson

–  If the learner does not appear in the agreed session without prior notification, this is the case pay the hourly fee for the unused hour and replace the missed practical driving lesson.

 

 1. Amount of fees, payment methods and payment deadlines

11.1. Amount of tuition fees

– The fee of the theory (e-learning education) in english: 60.000 HUF (60 hours/90 days) If needed, it is possible to buy additional e-learning hours: 15.000 HUF (10 hours/30 days)

–  Practical training basic in english hourly fee (manual transmission): 6.500 HUF/ hour (50 min)

After driven the compulsory 580 km: 5500 HUF / hour (50 min)

For practical training fees for students who have received a training certificate from other training bodies please find in document “Student briefing for students who have passed through other training bodies ”.

Practice driving with driving license, only by “instructor car:” 6.500, HUF/ hour. It is available to purchase in 10 hours bundles.

11.2. How to pay tuition fees

Payment can be made:

–  by bank transfer; or

–  in person by card or to the cashier by cash deposit.

11.3. Payment Deadlines

–  Theory (e-learning education): Upon enrollment.

–  Practical training (uniform in all cases): on the first training lesson of compulsory 580 km, for each additional hour at the beginning of each lessons (including any replacement, see point 10.2) or at the beginning of each lessons.

We provide the option to pay in installments:

 • Amount of the first part: [60,000HUF]; due date: [enrollment date];
 • Amount of 2nd part: [65,000HUF); payment deadline: [first practical lesson];
 • Amount of 3rd part: [65,000HUF]; payment deadline: [11. practice lesson].
 • Amount of 4th installment: [65,000HUF]; payment deadline: [21. practical lesson].

 

 1. Amount of exam fees, payment methods and payment deadlines

12.1. Amount of exam fees

Exam fees are based on official rates as follows:

–  Theoretical examination fee: 4,600 HUF;

–  Traffic exam fee: 11.000 HUF;

–  First Aid exam fee: 8.200 HUF. (You have to bring someone for translate)

12.2. Method and deadline for payment of exam fees

Payment of exam fees is paid in cash before to report/send for exam.

 

 1. Conditions for exempting from listening and examination individual subjects

The Driving School determines the conditions of the discharge in accordance with the GKM Regulation as follows:

13.1. Exemption from listening to subjects

In all cases, the head of the Driving School decides on the exemption of subjects.

–  The head of the Driving School will exempt certain subjects from the courses before starting the training the student who is already qualified for the subject.

Listening to individual theoretical subjects and getting first aid knowledge

the scope of qualifications and qualifications on which the exemptions are based shall be determined by the Transport Authority. Such list of qualifications can be found in the GKM Decree no.4 of Annex III.

13.2. Exemption from examination obligation

Initiating an Exemption from Examination, – by the Head of School

certified – by attaching a photocopy of the deed to the application form. Obligation to take the exam the exemption is granted by the Transport Authority upon request.

 

 1. The method of transfer of the student and the issuance of the certificate of the completed education, consequences of the student’s transfer

At the request of the pupil, the head of the school is obliged to issue a so-called “Training Certificate” on the education delivered, 2pcs of a 3 copies to the student within 3 working days.  It was paid but not driven hours fees the Driving School pays back in cash at the same time as issuing the certificate.

 

 1. Educational and examination locations

15.1. Educational sites:

Theory: 1132 Budapest, Visegrádi st 47/b. 1st floor, B1004. room

Practice:

 • 1043 Budapest, Berda József st 15
 • 1033 Mozaik st 5

15.2. Exam Locations:

Theory: 1119 Budapest, Petzvál J. st 39 and 1195 Budapest, Vas Gereben st. 2-4

Practice:

 • 1043 Budapest, Berda József st 15.
 • 1033 Mozaik st 5

 

 1. How to request supplement lessons and their fees

Above the mandatory 580 km mileage, the Practice Instructor may suggest additional practical lessons quantities.

The fee for the additional hours is set out in Section 11.1. as described in point  5.500 HUF / hour (50 min).

 

 1. Name, address and telephone number of the licensing authority

17.1. Authority at first instance

Name: Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedési Felügyelősége

address: 1119 Budapest, Petzvál József st 39.

phone number: + 36-1 / 371-3030

(hereinafter referred to as “the Inspectorate”)

17.2. Supervisory Body

Name: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Ministry of National Development)

Közút Gépjármű-közlekedési hivatal (Public Road Vehicle Transport Office)

Képzési és Vizsgáztatási  Hatósági Főosztály (Department of Training and Examination Authority)

Address: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

phone number: + 36-1 / 814-1800

e-mail address: kepzesvizsga@nfm.gov.hu

 

 1. Rights and obligations of the candidate
 • The Driving School informs the examiner of the place and date of the exam.
 • At the time and place of the exam, the candidate must be seated in a dress appropriate to the driving must be present.
 • The identity of the candidate must be verified with a valid identity card, address card or other valid document (passport) for personal identification.
 • The official exam results is included in the examination protocol, which the candidate will acknowledge by signing it.
 • In case of non-participation on the exam, or late or unsuccessful exam, new exam only if you pay for a repeat exam, unless the candidate declares his / her absence in person or in writing to the Inspectorate at the latest on the 6th day prior to the exam day or confirms with medical certificate within 8 days of cessation of the disease to the Inspectorate.
 • The candidate must report the change in his / her personal data within 8 days.

–  If the doctor prescribes restrictions (glasses or contact lenses), the learner is obliged to do so carry practical glasses or contact lenses with you during practice and exams.

If the exam cannot be maintained due to the lack of glasses or contact lenses, material liability is the candidate.

– If the candidate already holds a valid driving license or exam certificate, the exams

it is required to present it to the examiner at this occasion.

 

 1. Major regulatory requirements for issuing a driving license

After successful exams (theory, traffic), the candidate must go to the Passport Office.

The Passport Office prepares the driving license document. Then the following documents will be presented:

 • identity card;
 • a card certifying the successful completion of a first-aid course;
 • address card or Hungarian resident permit valid for at least 6 months
 • medical certificate.

In the case of non-Hungarian citizens, a 6-month residence permit or permanent registered address is required.

Driving licenses for category B are valid only for domestically until the driver reaches the age of 18 years.

A driving license is issued for a period of 2 years from the date of first acquisition of driving license qualifies as a novice driving license.

 

 1. Mixed Provisions

The Driving School gives the candidate a copy of the prospectus at the same time as applying for the course and pass it on to the client room in order to inform applicants properly is displayed in a visible location and published on the Website and updated on an ongoing basis.

Budapest, June 03, 2019

ÁKÓ:
17/Q2: 112.07%
17/Q3: 110.34%
VSM:
17/Q2: Elm:76.09% – Forg: 78.57%
17/Q3: Elm: 75.27% – Forg: 83.64%