Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “B” kategóriás tanulók részére

A feltüntetett árak 2018. augusztus 1-től történő beiratkozás esetén érvényesek.

 

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “B” kategóriás tanulók részére

1. A Vállalási feltételek és tanulótájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) jellege és célja

A Tájékoztató a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: „GMK Rendelet”) 2. mellékletében meghatározott tájékoztatónak és egyben Általános Szerződési Feltételeknek (ÁSZF) minősül.

A Tájékoztató célja a képző szerv és tárgyi hatálya alá tartozó képzésben résztvevők közötti megállapodásra vonatkozó, egységes feltételrendszer rögzítése és a közöttük lévő együttműködési feltételek megteremtése. Ezen szerződési feltételek a felek között létrejövő szerződés részét képezik, és ezektől eltérni kizárólag a felek egyező akaratkinyilvánítását tartalmazó írásbeli megállapodásban lehet.

2. A Tájékoztató tárgyi, személyi és területi hatálya

A Tájékoztató tárgyi hatálya a képző szerv által nyújtott képzési tevékenységére (közúti járművezetők tanfolyami képzés) terjed ki.

A Tájékoztató személyi hatálya alá tartoznak: képző szerv, résztvevő.

A Tájékoztató területi hatálya kiterjed Magyarország területén mindazon közigazgatási egységre, ahol a Képző, képzési tevékenységet folytat.

3. A Tájékoztató időbeli hatálya, módosítása

A Tájékoztató a képzés megkezdésének napjától kezdődően – az időközi módosítások szerinti tartalommal – visszavonásig érvényes.

A képző szerv jogosult a jelen Tájékoztató rendelkezéseit egyoldalúan felülvizsgálni és módosítani. A már megkötött szerződésekre a módosítás nem vonatkozik, azokra mindig a megkötéskor hatályos Tájékoztató vonatkozik, kivéve abban az esetben, ha a módosításra valamilyen jogszabály-változás következtében kerül sor, és a vonatkozó jogszabály ezt kifejezetten előírja, vagy az abban foglalt jogi kötelezettség másként nem teljesíthető. Utóbbi esetben a képző szerv a módosításról haladéktalanul értesíti a résztvevőt. Ha a résztvevő a jelen Tájékoztató megváltozott rendelkezéseivel nem ért egyet, úgy jogosult a tájékoztatástól számított 15 napos felmondási idővel a képző szervvel létrejött szerződést megszüntetni. A módosítás elfogadásának minősül, ha résztvevő a szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozatot elmulasztja.

A jelen Tájékoztató módosításának hatályba lépését követően a felek jogviszonyára a Tájékoztató megváltozott rendelkezéseit kell alkalmazni.

A képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól a Tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.

4. A képző szerv adatai

Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
Székhely: 1173 Összefogás u. 30.
Honlap címe: www.likedrive.hu (a továbbiakban: „Honlap”)
E-mailcím: likedrive@likedrive.hu
Telefonszám: 06-70/43-43-180
Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
A cég formája: egyéni vállalkozás
Nyilvántartási szám: 9075101
(a továbbiakban: „Autósiskola” vagy „képző szerv”)

Iskolavezető neve: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
Iskolavezető e-mail címe: likedrive@likedrive.hu
Iskolavezető telefonszáma: 06-70/43-43-180

5. Ügyfélfogadás

Az ügyfélfogadás az Autósiskola irodájában (1132 Visegrádi u. 47/b. első emelet, B folyosó, 1004 szoba) történik ügyfélfogadási időben: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig.

Az ügyfélfogadással kapcsolatban további tájékoztatás az Autósiskola e-mailcímén és telefonszámán kérhető.

6. A tanfolyamra való jelentkezés módja és annak feltételei

6.1. A jelentkezés érdekében a résztvevő az alábbi módon veheti fel a kapcsolatot az Autósiskolával:

− közvetlenül felkeresheti az Autósiskola irodáját,
− telefonon,
− e-mailben, vagy
− a Honlapon található, „Jelentkezz most!” elnevezésű űrlap kitöltésével.

A résztvevő az Autósiskola képzéseire kizárólag személyesen, a Tájékoztató és az Autósiskola adatvédelmi tájékoztatójának megismerését követően, egy jelentkezési űrlap kitöltésével és aláírásával tud. A résztvevőnek lehetősége van arra, hogy a jelentkezési lapot előre kitöltve és aláírva e-mailben visszaküldje az Autósiskola részére, a jelentkezési lap eredeti példányát azonban az Autósiskola irodájában ekkor is kötelező személyesen leadnia.

6.2. PÁV vizsgálat nem szükséges.

6.3. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

− betöltött 16 és fél éves kor;
− a tanfolyamdíj első részletének befizetése,
− megfelelően kitöltött és aláírt jelentkezési lap.

7. A vizsgára bocsátás feltételei:

7.1. Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

− betöltött 16 és háromnegyed éves életkor,
− az elméleti tanfolyam elvégzése,
− az elméleti tanfolyam megkezdése óta eltelt idő kevesebb, mint 9 hónap,
− elméleti vizsgadíj befizetése,
− megfelelően kitöltött és aláírt jelentkezési lap,
− írni, olvasni tudás,
− nyilatkozat az alapfokú iskolai végzettségről és
− érvényes orvosi alkalmassági igazolás.

A tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül elméleti vizsgára kell mennie a tanulónak, ami sikertelenség esetén újrapróbálhat, de 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ezeken a határidőkön túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően letett sikeres elméleti vizsga után jelenthető.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Amennyiben a vizsgázó ez idő alatt a vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti.

7.2. Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

− betöltött 17 éves életkor,
− a kötelező óraszám (29 óra) levezetése és az előírt menettávolság (580 km) teljesítése,
− megfelelően kitöltött és aláírt jelentkezési lap és
− gyakorlati vizsgadíj befizetése.

7.3. A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei:

− sikeres elméleti vizsga igazolása,
− sikeres gyakorlati vizsga igazolása,
− sikeres elsősegély nyújtási vizsga igazolása a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély nyújtási ismeretek tantárgyból,
Igény esetén a képzőszerv az elsősegély nyújtási ismeretek tanfolyamot megszervezi. Ennek elvégzése alóli mentesség a 31/1992.(XII.19.) NM rendelet alapján kérhető a megfelelő egészségügyi végzettség igazolásával.
− alapfokú iskolai végzettség igazolása, amely az alábbi módokon lehetséges:
● a személyazonosító okmányokba bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel
● az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával.
Külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, kivéve, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban.
● a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan hatáskörrel rendelkező magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy 3 hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

8. A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és kötelező menettávolság

8.1. Elméleti tantárgyak és óraszámok

− Közlekedési alapismeretek: 18 óra
− Járművezetés elmélete: 6 óra
− Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra

Az elméleti tanórák időtartama 45 perc/tanóra. Egy alkalom elméleti oktatás 4 x 45 perc, azaz 4 tanóra.

E-learning esetén az elméleti oktatás az EduKresz tananyaga alapján történik.

8.2. Gyakorlati foglalkozások, óraszámok, menettávolság

− Kötelező menettávolság: 580 km
− Az előírt kötelező óraszám: 29 óra + 1 vizsgaóra, amely a következőkből áll:

● Alapoktatás: 9 óra
● Főoktatás (forgalom): 20 óra – az alábbiak szerint:
o városi: 14 óra
o országúti: 4 óra
o éjszakai: 2 óra
● Vizsga: 1 óra

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg.

A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni.

A gyakorlati órák időtartama 50 perc. Az alapoktatásban egy nap max. 2 óra vezetés lehetséges, főoktatásban egy nap max. 2×2 óra, közte min. 2 óra szünettel.

Az 580 km elérése és a kötelező 30 óra gyakorlati oktatás teljesítését követően, valamint sikertelen forgalmi vizsga esetén a gyakorlati oktató tehet javaslatot további szükséges gyakorlati órákra.

A forgalmi vizsga időtartama 60 perc, ebből 50 perc folyamatos vezetés. A megadott időtartam magában foglalja a vizsgabiztosoknak a vizsga menetéről, valamint a vizsga értékeléséről szóló tájékoztatását.

Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező.

9. Járműhasználat

A használható járművek:

− Lexus SUV NX300 h (Hybrid automata) – oktató: Bulya Sándor
− 2 db Toyota Prius (Hybrid automata) – oktató: Bulya Sándor, Nagy Pál
− Toyota Yaris (dízel) oktató: Jónás István
− Renault Megane (dízel) – oktató: Glancz Tamás
− Skoda Fabia (dízel) – oktató: Bodolai Richárd
− Kia Ceed (dízel) – oktató: Gál József
− Hyundai i30 (benzin) – oktató: Sopronyi Gábor
− Hyundai Accent (dízel) – oktató: Nagy Pál
− Honda Jazz (benzin) – oktató: Veres Attila
− Toyota Auris (dízel) – oktató: Harcsár Mónika

Résztvevő által biztosított járművel folytatott képzéssel nem foglalkozunk.

10. Hiányzás

10.1. Az oktató késedelme, hiányzása

A gyakorlati oktatásnál az esetleg elkéső oktatóra a tanulónak min. 20 percet kell várni, az oktató miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban plusz óradíj fizetése nélkül pótolni kell.

10.2. A tanuló hiányzása

A tanuló akadályoztatása esetén az alábbiak szerint mondhatja le a megbeszélt gyakorlati oktatási tanórát:

− a tanóra kezdete előtt minimum 48 órával – fizetési kötelezettség nélkül,
− a tanóra kezdete előtt 48 órán belül – az így elmaradt órára a mindenkori óradíjat fizeti,
− amennyiben a tanuló előzetes bejelentés nélkül nem jelenik meg a megbeszélt foglalkozáson, akkor az így igénybe nem vett óráért a mindenkori óradíjat fizeti, és az elmaradt gyakorlati vezetési órát pótolnia kell.

11. Tandíjak összege, fizetési módok és fizetési határidők

11.1. Tandíjak összege

− Elmélet (e-learning oktatás) díja: 50.000,- Ft.

− Gyakorlati oktatás (manuális váltós és automataváltós egységesen) alap óradíja: 5.500,- Ft/óra, Lexus óradíja: 7.500 Ft/óra, azzal, hogy:
A kötelező 580 km levezetése után: 4500 Ft/óra (automata: 5.500,- Ft/óra, Lexus 7.500 Ft/óra).

A más képzőszervtől képzési igazolással érkező tanuló gyakorlati óradíját ld. a “Tanulói tájékoztató más képzőszervtől átjelentkezett tanulók részére” dokumentumban.

Gyakorló vezetés jogosítvánnyal, csak oktatóautóval: 6.000,- Ft/óra (Lexussal 7.500 Ft/óra). Csak 10 órás csomagban vásárolható.

− Elsősegély-nyújtási oktatás díja: 20.000,- Ft.

11.2. Tandíjak megfizetésének módja

A megfizetés történhet:

− bankszámlára történő átutalással; vagy
− személyesen a házi pénztárba készpénz-befizetéssel.

11.3. Fizetési határidők

− Elmélet (e-learning oktatás): Beiratkozáskor.

− Gyakorlati oktatás (minden esetben egységesen): a kötelező 580 km levezetése vonatkozásában az első órán, minden további óra esetén az egyes órák elején (ideértve az esetleges pótlásokat is, ld.: 10.2. pont) VAGY minden óra elején.

− Elsősegély-nyújtási e-learning oktatás: Beiratkozáskor vagy a tanfolyam során bármikor.

Részletfizetésre az alábbi bontásban lehetőséget biztosítunk:

● 1. részlet összege: [*50.000 Ft]; megfizetésének határideje: [ beiratkozás napja];
● 2. részlet összege: [*55.000 Ft] (Lexussal 75.000 Ft); megfizetésének határideje: [*első gyakorlati óra];
● 3. részlet összege: [55.000 Ft] (Lexussal 75.000 Ft); megfizetésének határideje: [11. gyakorlati óra].
● 4. részlet összege: [55.000 Ft] (Lexussal 75.000 Ft); megfizetésének határideje: [21. gyakorlati óra].

12. Vizsgadíjak összege, fizetési módok és fizetési határidők

12.1. Vizsgadíjak összege

A vizsgadíjak hatósági díjszabás szerint alakulnak, az alábbiak szerint:

− Elméleti vizsga díja: 4.600,- Ft;

− Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft;

− Elsősegély-nyújtási vizsga díja: 8.200,- Ft.

12.2. Vizsgadíjak megfizetésének módja és határideje

A vizsgadíjak befizetése a vizsgára jelentés előtt történik készpénzben.

13. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei

Az Autósiskola a mentesítés feltételeit a GKM Rendelet szerint határozza meg az alábbiak szerint.

13.1. Tantárgyak hallgatása alóli mentesítés

A tantárgyak hallgatása alóli mentesítésről minden esetben az Autósiskola iskolavezetője dönt.

− Az Autósiskola iskolavezetője a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik.

Az egyes elméleti tantárgyak hallgatása, valamint az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzése alóli mentesítések alapjául szolgáló képesítések, végzettségek körét a közlekedési hatóság határozza meg. Az ilyen képesítések listája megtalálható a GKM Rendelet 3. sz. melléklet 4. pontjában.

13.2. Vizsgakötelezettség alóli mentesítés

A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság engedélyezi.

14. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei

A tanuló kérésére az iskolavezető köteles kiállítani a teljesített oktatásról szóló, ún. „Képzési igazolás”-t 3 példányban, és annak 2 példányát átadni a tanulónak 3 munkanapon belül. A befizetett, de le nem vezetett órák díját az Autósiskola az igazolás kiadásával egyidejűleg készpénzben visszafizeti.

15. Oktatási- és vizsgahelyszínek

15.1. Oktatási helyszínek:

Elmélet: 1082 Budapest, Visegrádi u. 47/b. 1. emelet 1004-es ajtó.
Gyakorlat: 1043 Budapest, Berda József u 15.
– Duna Plaza, Váci út 178.

– 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4

15.2. Vizsgahelyszínek:

Elmélet: 1119 Budapest, Petzvál J. u 39. és 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4
Gyakorlat: 1043 Budapest, Berda József u 15.
− 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4
− 1132 Budapest, Duna Pláza Váci u.

16. Pótórák igénylésének módja, díjai

A kötelező 580 km futásteljesítmény fölött a gyakorlati oktató tehet javaslatot a további gyakorlati órák mennyiségére.

A pótórák díja a 11.1. pontban meghatározottaknak megfelelően 4.500,- Ft/óra, azzal hogy automata: 5.500,- Ft/óra, Lexussal 7.500 Ft/óra.

17. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma

17.1. Elsőfokú hatóság

neve: Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
címe: 1119 Budapest, Petzvál József u 39.
telefonszáma: +36-1/371-3030
(a továbbiakban: „Felügyelőség”)

17.2. Felügyeletet ellátó szerv

neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
címe: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.
telefonszáma: +36-1/814-1800
e-mailcíme: kepzesvizsga@nfm.gov.hu

18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei

− Az Autósiskola a vizsga helyéről és időpontjáról értesíti a vizsgáztatót.
− A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban a járművezetésnek megfelelő öltözetben meg kell jelenni.
− A vizsgázónak személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával vagy a személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolnia kell.
− A hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét a vizsgázó aláírásával igazolja.
− A vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető, kivéve, ha a vizsgázó távolmaradását legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. napon a Felügyelőségnek személyesen vagy írásban bejelenti, vagy orvosi igazolással indokolja a betegség megszűnését követő 8 napon belül a Felügyelőség felé.
− A vizsgázó a személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni.
− Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a gyakorlati vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a vizsgázót terheli.
− Amennyiben a vizsgázó már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.

19. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

A sikeres vizsgákat követően (elmélet, forgalom) a vizsgázónak be kell mennie az okmányirodába.

Az okmányiroda készíti el a járművezetésre jogosító okmányt. Ekkor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:
− személyi igazolvány;
− közúti elsősegélynyújtás tanfolyam sikeres elvégzését igazoló kártya;
− lakcímkártya;
− orvosi alkalmassági igazolás.

Nem magyar állampolgár esetén szükséges 6 hónapos tartózkodási engedély, vagy állandó bejelentett lakcím.

A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.

20. Vegyes rendelkezések

A Tájékoztató egy példányát az Autósiskola a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint a Honlapon közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.

Budapest, 2019. január 14.

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató más képzőszervtől átvett “B” kategóriás tanulók részére

1. A Vállalási feltételek és tanulótájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) jellege és célja

A Tájékoztató a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: „GMK Rendelet”) 2. mellékletében meghatározott tájékoztatónak és egyben Általános Szerződési Feltételeknek (ÁSZF) minősül.

A Tájékoztató célja a képző szerv és tárgyi hatálya alá tartozó képzésben résztvevők közötti megállapodásra vonatkozó, egységes feltételrendszer rögzítése és a közöttük lévő együttműködési feltételek megteremtése. Ezen szerződési feltételek a felek között létrejövő szerződés részét képezik, és ezektől eltérni kizárólag a felek egyező akaratkinyilvánítását tartalmazó írásbeli megállapodásban lehet.

2. A Tájékoztató tárgyi, személyi és területi hatálya

A Tájékoztató tárgyi hatálya a képző szerv által nyújtott képzési tevékenységére (közúti járművezetők tanfolyami képzés) terjed ki.

A Tájékoztató személyi hatálya alá tartoznak: képző szerv, résztvevő.

A Tájékoztató területi hatálya kiterjed Magyarország területén mindazon közigazgatási egységre, ahol a Képző, képzési tevékenységet folytat.

3. A Tájékoztató időbeli hatálya, módosítása

A Tájékoztató a képzés megkezdésének napjától kezdődően – az időközi módosítások szerinti tartalommal – visszavonásig érvényes.

A képző szerv jogosult a jelen Tájékoztató rendelkezéseit egyoldalúan felülvizsgálni és módosítani. A már megkötött szerződésekre a módosítás nem vonatkozik, azokra mindig a megkötéskor hatályos Tájékoztató vonatkozik, kivéve abban az esetben, ha a módosításra valamilyen jogszabály-változás következtében kerül sor, és a vonatkozó jogszabály ezt kifejezetten előírja, vagy az abban foglalt jogi kötelezettség másként nem teljesíthető. Utóbbi esetben a képző szerv a módosításról haladéktalanul értesíti a résztvevőt. Ha a résztvevő a jelen Tájékoztató megváltozott rendelkezéseivel nem ért egyet, úgy jogosult a tájékoztatástól számított 15 napos felmondási idővel a képző szervvel létrejött szerződést megszüntetni. A módosítás elfogadásának minősül, ha résztvevő a szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozatot elmulasztja.

A jelen Tájékoztató módosításának hatályba lépését követően a felek jogviszonyára a Tájékoztató megváltozott rendelkezéseit kell alkalmazni.

A képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól a Tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.

4. A képző szerv adatai

Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
Székhely: 1173 Összefogás u. 30.
Honlap címe: www.likedrive.hu (a továbbiakban: „Honlap”)
E-mailcím: likedrive@likedrive.hu
Telefonszám: 06-70/43-43-180
Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
A cég formája: egyéni vállalkozás
Nyilvántartási szám: 9075101
(a továbbiakban: „Autósiskola” vagy „képző szerv”)

Iskolavezető neve: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
Iskolavezető e-mail címe: likedrive@likedrive.hu
Iskolavezető telefonszáma: 06-70/43-43-180

5. Ügyfélfogadás

Az ügyfélfogadás az Autósiskola irodájában (1132 Visegrádi u. 47/b. első emelet, B folyosó, 1004 szoba) történik ügyfélfogadási időben: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig.

Az ügyfélfogadással kapcsolatban további tájékoztatás az Autósiskola e-mailcímén és telefonszámán kérhető.

6. A tanfolyamra való jelentkezés módja és annak feltételei

6.1. A jelentkezés érdekében a résztvevő az alábbi módon veheti fel a kapcsolatot az Autósiskolával:

− közvetlenül felkeresheti az Autósiskola irodáját,
− telefonon,
− e-mailben, vagy
− a Honlapon található, „Jelentkezz most!” elnevezésű űrlap kitöltésével.

A résztvevő az Autósiskola képzéseire kizárólag személyesen, a Tájékoztató és az Autósiskola adatvédelmi tájékoztatójának megismerését követően, egy jelentkezési űrlap kitöltésével és aláírásával tud. A résztvevőnek lehetősége van arra, hogy a jelentkezési lapot előre kitöltve és aláírva e-mailben visszaküldje az Autósiskola részére, a jelentkezési lap eredeti példányát azonban az Autósiskola irodájában ekkor is kötelező személyesen leadnia.

6.2. PÁV vizsgálat nem szükséges.

6.3. A gyakorlati oktatásra történő felvétel feltételei:

− betöltött 16,5 éves kor;
− sikeres elméleti vizsga,
− a tanfolyamdíj első részletének befizetése,
− megfelelően kitöltött és aláírt jelentkezési lap,
− az előző iskolától kikért képzési igazolás.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Amennyiben a vizsgázó ez idő alatt a vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti.

7. A vizsgára bocsátás feltételei:

7.1. Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

− betöltött 17 éves életkor,
− a kötelező óraszám (29 óra) levezetése és az előírt menettávolság (580 km) teljesítése,
− megfelelően kitöltött és aláírt jelentkezési lap és
− gyakorlati vizsgadíj befizetése.

7.2. A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei:

− sikeres elméleti vizsga igazolása,
− sikeres gyakorlati vizsga igazolása,
− sikeres elsősegély nyújtási vizsga igazolása a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély nyújtási ismeretek tantárgyból,
Igény esetén a képzőszerv az elsősegély nyújtási ismeretek tanfolyamot megszervezi. Ennek elvégzése alóli mentesség a 31/1992.(XII.19.) NM rendelet alapján kérhető a megfelelő egészségügyi végzettség igazolásával.
− alapfokú iskolai végzettség igazolása, amely az alábbi módokon lehetséges:
● a személyazonosító okmányokba bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel
● az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával.
Külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, kivéve, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban.
● a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan hatáskörrel rendelkező magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy 3 hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

8. A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és kötelező menettávolság

8.1. Gyakorlati foglalkozások, óraszámok, menettávolság

− Kötelező menettávolság: 580 km
− Az előírt kötelező óraszám: 29 óra + 1 vizsgaóra, amely a következőkből áll:

● Alapoktatás: 9 óra
● Főoktatás (forgalom): 20 óra – az alábbiak szerint:
o városi: 14 óra
o országúti: 4 óra
o éjszakai: 2 óra
● Vizsga: 1 óra

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg.

A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni.

A gyakorlati órák időtartama 50 perc. Az alapoktatásban egy nap max. 2 óra vezetés lehetséges, főoktatásban egy nap max. 2×2 óra, közte min. 2 óra szünettel.

Az 580 km elérése és a kötelező 30 óra gyakorlati oktatás teljesítését követően, valamint sikertelen forgalmi vizsga esetén a gyakorlati oktató tehet javaslatot további szükséges gyakorlati órákra.

A forgalmi vizsga időtartama 60 perc, ebből 50 perc folyamatos vezetés. A megadott időtartam magában foglalja a vizsgabiztosoknak a vizsga menetéről, valamint a vizsga értékeléséről szóló tájékoztatását.

Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező.

9. Járműhasználat

A használható járművek:

− Lexus SUV NX300h (Hybrid automata) – oktató: Bulya Sándor
− 2 db Toyota Prius (Hybrid automata) – oktató: Bulya Sándor, Nagy Pál)
− Toyota Yaris (dízel) oktató: Jónás István
− Renault Megane (dízel) – oktató: Glancz Tamás
− Skoda Fabia (dízel) – oktató: Bodolai Richárd
− Kia Ceed (dízel) – oktató: Gál József
− Hyundai i30 (benzin) – oktató: Sopronyi Gábor
− Hyundai Accent (dízel) – oktató: Nagy Pál
− Honda Jazz (benzin) – oktató: Veres Attila
− Toyota Auris (dízel) – oktató: Harcsár Mónika

Résztvevő által biztosított járművel folytatott képzéssel nem foglalkozunk.

10. Hiányzás

10.1. Az oktató késedelme, hiányzása

A gyakorlati oktatásnál az esetleg elkéső oktatóra a tanulónak min. 20 percet kell várni, az oktató miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban plusz óradíj fizetése nélkül pótolni kell.

10.2. A tanuló hiányzása

A tanuló akadályoztatása esetén az alábbiak szerint mondhatja le a megbeszélt gyakorlati oktatási tanórát:

− a tanóra kezdete előtt minimum 48 órával – fizetési kötelezettség nélkül,
− a tanóra kezdete előtt 48 órán belül – az így elmaradt órára a mindenkori óradíjat fizeti,
− amennyiben a tanuló előzetes bejelentés nélkül nem jelenik meg a megbeszélt foglalkozáson, akkor az így igénybe nem vett óráért a mindenkori óradíjat fizeti, és az elmaradt gyakorlati vezetési órát pótolnia kell.

11. Tandíjak összege, fizetési módok és fizetési határidők

11.1. Tandíjak összege

− Gyakorlati oktatás (manuális váltós és automataváltós egységesen) alap óradíja: 5.500,- Ft/óra, Lexussal 7.500 Ft/óra, azzal, hogy:
A kötelező 580 km levezetése után: 4500 Ft/óra (automata: 5.500,- Ft/óra, Lexussal 7500 Ft/óra).
− Elsősegély-nyújtási oktatás díja: 20.000,- Ft.
− Átjelentkezési adminisztrációs díj: 50.000 Ft

11.2. Tandíjak megfizetésének módja

A megfizetés történhet:

− bankszámlára történő átutalással; vagy
− személyesen a házi pénztárba készpénz-befizetéssel.

11.3. Fizetési határidők

− Gyakorlati oktatás (minden esetben egységesen): a kötelező 580 km levezetése vonatkozásában az első órán, minden további óra esetén az egyes órák elején (ideértve az esetleges pótlásokat is, ld.: 10.2. pont) VAGY minden óra elején.

− Elsősegély-nyújtási e-learning oktatás: Beiratkozáskor vagy a tanfolyam során bármikor.

Részletfizetésre az alábbi bontásban lehetőséget biztosítunk:

● 1. részlet összege: [*50.000 Ft]; megfizetésének határideje: [ beiratkozás napja];
● 2. részlet összege: [*55.000 Ft] (Lexussal 75.000 Ft); megfizetésének határideje: [*első gyakorlati óra];
● 3. részlet összege: [55.000 Ft] (Lexussal 75.000 Ft); megfizetésének határideje: [11. gyakorlati óra].
● 4. részlet összege: [55.000 Ft] (Lexussal 75.000 Ft); megfizetésének határideje: [21. gyakorlati óra].

12. Vizsgadíjak összege, fizetési módok és fizetési határidők

12.1. Vizsgadíjak összege

A vizsgadíjak hatósági díjszabás szerint alakulnak, az alábbiak szerint:

− Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft;

− Elsősegély-nyújtási vizsga díja: 8.200,- Ft.

12.2. Vizsgadíjak megfizetésének módja és határideje

A vizsgadíjak befizetése a vizsgára jelentés előtt történik készpénzben.

13. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei

Az Autósiskola a mentesítés feltételeit a GKM Rendelet szerint határozza meg az alábbiak szerint.

13.1. Tantárgyak hallgatása alóli mentesítés

A tantárgyak hallgatása alóli mentesítésről minden esetben az Autósiskola iskolavezetője dönt.

− Az Autósiskola iskolavezetője a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzése alóli mentesítések alapjául szolgáló képesítések, végzettségek körét a közlekedési hatóság határozza meg. Az ilyen képesítések listája megtalálható a GKM Rendelet 3. sz. melléklet 4. pontjában.

13.2. Vizsgakötelezettség alóli mentesítés

A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság engedélyezi.

14. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei

A tanuló kérésére az iskolavezető köteles kiállítani a teljesített oktatásról szóló, ún. „Képzési igazolás”-t 3 példányban, és annak 2 példányát átadni a tanulónak 3 munkanapon belül. A befizetett, de le nem vezetett órák díját az Autósiskola az igazolás kiadásával egyidejűleg készpénzben visszafizeti.

15. Oktatási- és vizsgahelyszínek

15.1. Oktatási helyszínek:

Elmélet: 1082 Budapest, Visegrádi u. 47/b, 1. emelet 1004. szoba
Gyakorlat: 1043 Budapest, Berda József u 15.
– 1132 Budapest, Duna Pláza Váci u.
– 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4

15.2. Vizsgahelyszínek:

Elmélet: 1119 Budapest, Petzvál J. u 39. és 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4
Gyakorlat: 1043 Budapest, Berda József u 15.
− 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4
− 1132 Budapest, Duna Pláza Váci u.

16. Pótórák igénylésének módja, díjai

A kötelező 580 km futásteljesítmény fölött a gyakorlati oktató tehet javaslatot a további gyakorlati órák mennyiségére.

A pótórák díja a 11.1. pontban meghatározottaknak megfelelően 4.500,- Ft/óra, azzal hogy automata: 5.500,- Ft/óra, Lexus 7500 Ft/óra.

17. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma

17.1. Elsőfokú hatóság

neve: Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
címe: 1119 Budapest, Petzvál József u 39.
telefonszáma: +36-1/371-3030
(a továbbiakban: „Felügyelőség”)

17.2. Felügyeletet ellátó szerv

neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
címe: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.
telefonszáma: +36-1/814-1800
e-mailcíme: kepzesvizsga@nfm.gov.hu

18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei

− Az Autósiskola a vizsga helyéről és időpontjáról értesíti a vizsgáztatót.
− A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban a járművezetésnek megfelelő öltözetben meg kell jelenni.
− A vizsgázónak személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával vagy a személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolnia kell.
− A hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét a vizsgázó aláírásával igazolja.
− A vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető, kivéve, ha a vizsgázó távolmaradását legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. napon a Felügyelőségnek személyesen vagy írásban bejelenti, vagy orvosi igazolással indokolja a betegség megszűnését követő 8 napon belül a Felügyelőség felé.
− A vizsgázó a személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni.
− Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a gyakorlati vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a vizsgázót terheli.
− Amennyiben a vizsgázó már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.

19. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

A sikeres vizsgákat követően (elmélet, forgalom) a vizsgázónak be kell mennie az okmányirodába.

Az okmányiroda készíti el a járművezetésre jogosító okmányt. Ekkor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:
− személyi igazolvány;
− közúti elsősegélynyújtás tanfolyam sikeres elvégzését igazoló kártya;
− lakcímkártya;
− orvosi alkalmassági igazolás.

Nem magyar állampolgár esetén szükséges 6 hónapos tartózkodási engedély, vagy állandó bejelentett lakcím.

A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.

20. Vegyes rendelkezések

A Tájékoztató egy példányát az Autósiskola a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint a Honlapon közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.

Budapest, 2019. január 14.

Tájékoztató B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező autós gyakorló tanulók részére

1. A képző szerv adatai:

Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
Székhely: 1173 Budapest, Összefogás u. 30.
E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
Telefonszám: 06 70 43 43 180
Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
Honlap címe: www.likedrive.hu
2. A cég formája: egyéni vállalkozás
3. Nyilvántartási szám: 9075101
4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
likedrive@likedrive.hu,
06 70 43 43 180
5. Az ügyfélfogadó címe: Az ügyfélfogadás az Autósiskola irodájában (1132 Visegrádi u. 47/b. első emelet, B folyosó, 1004 szoba) történik ügyfélfogadási időben
telefonszáma: 06 70 43 43 180
ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig.
6. Telephely címe, telefonszáma: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/b. 1. emelet, 1004-es szoba.
7. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefonon

9. A gyakorló órákra történő jelentkezés feltétele

Érvényes B kategóriás jogosítvány

10. A tanfolyam tartalma

Gyakorló foglalkozások megegyezés szerinti óraszámban, de csak 10 órás csomagokban vásárolható pótóra.

A gyakorló órák időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni.

A gyakorló órák időtartama 50 perc. Egy nap max. 2×2 óra, közte min. 2 óra szünettel.

Minden gyakorló vezetésre jelentkező tanulónk 1 ajándék szimulátorórát vehet igénybe.

A gyakorló vezetésre járó tanulók részt vehetnek ingyenes 3 órás elméleti konzultációnkon 4 alkalommal.

11. Járműhasználat:

Csak oktatóautóval adunk órákat.

Tanuló által biztosított járművel folytatott képzéssel nem foglalkozunk.

12. A hiányzás pótlásának módja:

A gyakorlati oktatásnál az esetleg elkéső oktatóra a tanulónak min. 20 percet kell várni, az oktató miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban plusz óradíj fizetése nélkül pótolni kell.

A tanuló akadályoztatása esetén az alábbiak szerint mondhatja le a megbeszélt gyakorlati oktatási tanórát:

 • a tanóra kezdete előtt min 48 órával: fizetési kötelezettség nélkül
 • a tanóra kezdete előtt 48 órán belül: az így elmaradt órára a mindenkori díjat fizeti
 • amennyiben a tanuló előzetes bejelentés nélkül nem jelenik meg a megbeszélt foglalkozáson, akkor az így igénybe nem vett óráért a mindenkori díjat fizeti, és az elmaradt gyakorlati vezetési órát pótolnia kell.

13. Tandíjak, fizetési módok

 • Tandíjak
  • Gyakorlat (manuális váltós és automata váltós autóra egységesen)
   • Gyakorlati oktatás óradíja: 6000 Ft/óra (A 10 órás csomag díja 60.000 Ft)
   • Lexus oktatás óradíja: 7500 Ft/óra (A 10 órás csomag díja 75.000 Ft)
  • Fizetési módok, részletfizetés
   • bankszámlára utalással ill. készpénz befizetéssel
   • személyesen a pénztárba készpénz fizetéssel
   • részletfizetésre lehetőséget biztosítunk

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

16. Oktatási helyszínek:

 • Elmélet: 1082 Budapest, Visegrádi u. 47., 1. emelet, 1004-es szoba
 • Gyakorlat: 1043 Budapest, Berda József u 15.

− 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4.
− 1132 Budapest, Duna Pláza, Váci út

18. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma

 • Első fokon:

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége

1119 Budapest, Petzvál József u 39.

T: +36 1 371 3030

 • Felügyeletet ellátó szerv:

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal

Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.

T: +36 1 814 1818

 

Budapest, 2019. 01. 19.

Bulya Sándor

iskolavezető

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “A” ,”A2″ (beleértve a kategóriaváltásokat is), illetve “A1” és “AM” kategóriás tanulók részére

 Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “AM” kategóriás tanulók részére

A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

 1. A képző szerv adatai:
  Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
  Székhely: 1082 Budapest, Összefogás u. 30
  E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
  Telefonszám: +36 30 31-11-532
  Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
  Honlap címe: www.likedrive.hu
  2. A cég formája: egyéni vállalkozás
  3. Nyilvántartási szám: 9075101
  4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
  Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
  likedrive@likedrive.hu,
  06 70 43 43 180
  5. Az ügyfélfogadó címe: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/b telefonszáma: 06 70 43 43 180
  ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 13-tól 17 óráig
  6. Telephely címe, telefonszáma: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/b
  7. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefonon
  8. PÁV vizsgálat nem szükséges.

  9. Feltételek a tanfolyamra történő felvételhez:
  • 14. életév betöltése (6 hónappal fiatalabban lehet már jelentkezni),
  • valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatai kezelésére a tanfolyam- és vizsgaügyintézés céljából.
  Vizsgára az a tanuló bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, ill. a szükséges vizsgadíjat befizette.
  A vizsgaigazolás kiállításához feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tegyen és ezt bizonyító dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.
  10. A tanfolyam kötelező tantárgyai:
  Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (20 óra). Egy oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.
  Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (4 óra), városi vezetés (6 óra). 1 óra vizsga
  A forgalmi vizsgára bocsátáshoz feltétel, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során legalább tíz órát és 100 km-t vezessen.
  11. A tanuló moped típusa:
  Honda Dio
  12. Az elméleti foglalkozásról nem lehet hiányozni.
Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges.
  A gyakorlati foglalkozásról hiányozni szintén nem lehet.
Ha a gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben nem tud megvalósulni a gyakorlati vezetés, erről a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.
  13. Tanfolyami és vizsgadíjak:
 • E-learning oktatás díja: 45 000 Ft
 • E-learning esetén az elméleti oktatás az EduKresz tananyaga alapján történik.
 • Elsősegély-nyújtási tanfolyam díja: 20.000,- Ft.

A gyakorlati oktatás díja: 33.000,- Ft.
A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3.000,- Ft.
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Rutinvizsga díja: 3.600,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 3.600,- Ft.
Elsősegély-nyújtó vizsga díja: 8200,- Ft.
14. Mentességek:
 Az elsősegélynyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
15. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, a tanulóáthelyező lapot három példányban kell kitöltenie, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően jóváhagy. Az igénybe nem vett vizsgadíj(ak)at, illetve ezen szolgáltatások díját a képzőszerv a tanulószerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
16. Elméleti oktatás helye: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba. Gyakorlati oktatás helye: Budapest 1043 Budapest, Berda József u 15.
17. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató javaslatot tesz, és ennek a díját a gyakorlati oktatónál kell befizetni. Ennek díja óránként: 2000 Ft.
18. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
Első fokon:
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
1119 Budapest, Petzvál József u 39.
T: +36 1  371 3030
19. Felügyeletet ellátó szerv:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.
T: +36 1  814 1818
kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Főfelügyelősége.
Címe: 4025 Debrecen, Széchényi u. 46.
Telefon: 06-52-502-10019. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az évszaknak, az erkölcsi normáknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén új vizsgaidőpontot kell kérnie, és a vizsgadíjat ki kell fizetnie.
20. Vizsgadíjak:
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Rutin vizsga díja: 3.600,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 3.600,- Ft.
Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.
21. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást.
A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére, illetve személyesen is átvehet.

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “A1” kategóriás tanulók részére


A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

 1. A képző szerv adatai:
  Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
  Székhely: 1173 Budapest, Összefogás u. 30
  E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
  Telefonszám: 06 70 43 43 180
  Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
  Honlap címe: www.likedrive.hu
  2. A cég formája: egyéni vállalkozás
  3. Nyilvántartási szám: 9075101
  4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
  Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
  likedrive@likedrive.hu,
  +36 30 31-11-532
  5. Az ügyfélfogadó címe: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba.
  telefonszáma: 06 70 43 43 180
  ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig
  6. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefonon. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával, illetve, ha van, a meglévő jogosítvánnyal.
 2. PÁV vizsgálat nem szükséges.
 3. Feltételek a tanfolyamra történő felvételhez:
 • 16. életév betöltése (6 hónappal fiatalabban lehet már jelentkezni), vagy annál 6 hónappal fiatalabb,
  • alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
  • orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példányát leadta,
  valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatai kezelésére a tanfolyam- és vizsgaügyintézés céljából.Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.A vizsgaigazolás kiállításához feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tegyen és ezt bizonyító dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.
 1. A tanfolyam kötelező tantárgyai:
  Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (10 óra), vezetéselmélet (4 óra), szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (4 óra). Egy elméleti oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.
  Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (6 óra), városi vezetés (8 óra), országúti vezetés (2 óra), vizsga (1 óra).
  A forgalmi vizsgára bocsátáshoz feltétel, A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 16 órát és legalább 240 km-t vezessen
  10. A tanuló motorkerékpárok típusa:
  Suzuki
  11. Az elméleti foglalkozásról nem lehet hiányozni.
 Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni szintén nem lehet.
 Ha a gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben nem tud megvalósulni a gyakorlati vezetés, erről a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni. 
 Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.
  12. Tanfolyami és vizsgadíjak:
 • E-learning oktatás díja: 45 000 Ft
 • E-learning esetén az elméleti oktatás az EduKresz tananyaga alapján történik.Elsősegély-nyújtás oktatás díja: 20.000,- Ft.

A gyakorlati oktatás díja: 51.000,- Ft.
A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3.000,- Ft.
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
Elsősegély-nyújtó vizsga díja: 8200,- Ft.
13. Mentességek:
 Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
14. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, a tanulóáthelyező lapot három példányban kell kitöltenie, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően jóváhagy. Az igénybe nem vett vizsgadíj(ak)at, illetve ezen szolgáltatások díját a képzőszerv a tanulószerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
15. Elméleti oktatás helye: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba. Gyakorlati oktatás helye: Budapest 1043 Budapest, Berda József u 15.
16. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató javaslatot tesz, és ennek a díját a gyakorlati oktatónál kell befizetni. Ennek díja óránként: 2.000,- Ft.
17. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
Első fokon:
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
1119 Budapest, Petzvál József u 39.
T: +36 1  371 3030
Felügyeletet ellátó szerv:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.
T: +36 1  814 1818
kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.
19. Vizsgadíjak:
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.
20. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást.
A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére, illetve személyesen is átvehet.

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “A2” kategóriás tanulók részére

A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

 1. A képző szerv adatai:
  Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
  Székhely: 1173 Budapest, Összefogás u. 30
  E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
  Telefonszám: +36 30 31-11-532
  Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
  Honlap címe: www.likedrive.hu
  2. A cég formája: egyéni vállalkozás
  3. Nyilvántartási szám: 9075101
  4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
  Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
  likedrive@likedrive.hu,
  +36 30 31-11-532
  5. Az ügyfélfogadó címe: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba.
  telefonszáma: +36 30 31-11-532
  ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig
  6. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefonon
  A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával, illetve a meglévő jogosítvánnyal.
  7. PÁV vizsgálat nem szükséges.
  8. Feltételek a tanfolyamra történő felvételhez:
  • 17,5 életévét betöltése,
  • alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
  • valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.
  Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.
  A vizsgaigazolás kiállításához feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tegyen és ezt bizonyító dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.
  9. A tanfolyam kötelező tantárgyai:
  Elméleti tantárgyak (és óraszámai): 22 óra tantermi képzés
  Gyakorlati oktatás (és óraszámai): 16 óra vezetés (+ 1 óra vizsga).

A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 16 órát vezessen.
10. A tanuló motorkerékpár típusa:
Suzuki
11. Az elméleti foglalkozásról nem lehet hiányozni. Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni szintén nem lehet. Ha a gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben nem tud megvalósulni a gyakorlati vezetés, erről a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.
12. Tanfolyami és vizsgadíjak:

 • E-learning oktatás díja: 45 000 Ft

A gyakorlati oktatás díja: 51.000,- Ft.
A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3.000,- Ft.
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
13. Mentességek:
 Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
14. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, a tanulóáthelyező lapot három példányban kell kitöltenie, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően jóváhagy. Az igénybe nem vett vizsgadíj(ak)at, illetve ezen szolgáltatások díját a képzőszerv a tanulószerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
15. Elméleti oktatás helye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/b. Gyakorlati oktatás helye: Budapest 1043 Budapest, Berda József u 15.
17. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató javaslatot tesz, és ennek a díját a gyakorlati oktatónál kell befizetni. Ennek díja óránként: 2000 Ft
16. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
Első fokon:
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
1119 Budapest, Petzvál József u 39.
T: +36 1 371 3030
Felügyeletet ellátó szerv:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.
T: +36 1 814 1818
kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
17. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.
18. Vizsgadíjak:
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.
19. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást.
A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére, illetve személyesen is átvehet.

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “A” kategóriás tanulók részére


A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.
1. A képző szerv adatai:
Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
Székhely: 1173 Budapest, Összefogás u. 30
E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
Telefonszám: 06 70 43 43 180
Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
Honlap címe: www.likedrive.hu
2. A cég formája: egyéni vállalkozás
3. Nyilvántartási szám: 9075101
4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
likedrive@likedrive.hu,
06 70 43 43 180
5. Az ügyfélfogadó címe: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba.
telefonszáma: 06 70 43 43 180
ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig
6. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefonon.
A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával, illetve, ha van, a meglévő jogosítvánnyal.
7. PÁV vizsgálat nem szükséges.
8. Feltételek a tanfolyamra történő felvételhez:
• 24. életév betöltése (6 hónappal fiatalabban lehet már jelentkezni), életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb,
• alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
• orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példányát leadta,
• valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.A vizsgaigazolás kiállításához feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tegyen és ezt bizonyító dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

 1. A tanfolyam kötelező tantárgyai:
  Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (10 óra), vezetéselmélet (4 óra), szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (4 óra). Egy elméleti oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.
  Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (10 óra), városi vezetés (11 óra), országúti vezetés (5 óra), vizsga (1 óra).
  A forgalmi vizsgára bocsátáshoz feltétel,A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 26 órát legalább 390 km-t vezessen.
  10. A tanuló motorkerékpár típusa:
  Honda
  11. Az elméleti foglalkozásról nem lehet hiányozni. Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni szintén nem lehet. Ha a gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben nem tud megvalósulni a gyakorlati vezetés, erről a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.
  12. Tanfolyami és vizsgadíjak:
 • E-learning oktatás díja: 45 000 Ft

Elsősegély-nyújtás oktatás díja: 20.000,- Ft.
A gyakorlati oktatás díja: 81.000,- Ft.
A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3.000,- Ft.
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
Elsősegély-nyújtó vizsga díja: 8200,- Ft.
13. Mentességek:
 Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
14. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, a tanulóáthelyező lapot három példányban kell kitöltenie, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően jóváhagy. Az igénybe nem vett vizsgadíj(ak)at, illetve ezen szolgáltatások díját a képzőszerv a tanulószerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
15. Elméleti oktatás helye: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba. Gyakorlati oktatás helye: Budapest 1043 Budapest, Berda József u 15.
16. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató javaslatot tesz, és ennek a díját a gyakorlati oktatónál kell befizetni. Ennek díja óránként: 2000 Ft
17. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
Első fokon:
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
1119 Budapest, Petzvál József u 39.
T: +36 1  371 3030
Felügyeletet ellátó szerv:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.
T: +36 1  814 1818
kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.
19. Vizsgadíjak:
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.
20. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást.
A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére, illetve személyesen is átvehet.

 

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “A2” kategóriás tanulók részére, az “A1” kategória megszerzését követő 2 éven belül


A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.
1. A képző szerv adatai:
Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
Székhely: 1173 Budapest, Összefogás u. 30
E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
Telefonszám: 06 70 43 43 180
Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
Honlap címe: www.likedrive.hu
2. A cég formája: egyéni vállalkozás
3. Nyilvántartási szám: 9075101
4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
likedrive@likedrive.hu,
06 70 43 43 180
5. Az ügyfélfogadó címe: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba.
telefonszáma: 06 70 43 43 180
ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig
6. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefonon.
A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával, illetve a meglévő jogosítvánnyal.
7. PÁV vizsgálat nem szükséges.
8. Feltételek a tanfolyamra történő felvételhez:
• 18. életév betöltése (6 hónappal fiatalabban lehet már jelentkezni),életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb,
• alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
• a már meglévő “A1” kategóriás vezetői engedélyét a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
• valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.
Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.
A vizsgaigazolás kiállításához feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tegyen és ezt bizonyító dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.
9. A tanfolyam kötelező tantárgyai:
Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (4 óra), városi vezetés (6 óra), országúti vezetés (2 óra), vizsga (1 óra).
A forgalmi vizsgára bocsátáshoz feltétel, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 12 órát legalább 180 km-t vezessen.
10. A tanuló motorkerékpár típusa:
Suzuki
11. A  gyakorlati foglalkozásról nem lehet hiányozni.
Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges.
12. Tanfolyami és vizsgadíjak:
A gyakorlati oktatás díja: 39.000,- Ft.
A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3.000,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
13. Mentességek:
Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
14. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, a tanulóáthelyező lapot három példányban kell kitöltenie, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően jóváhagy. Az igénybe nem vett vizsgadíj(ak)at, illetve ezen szolgáltatások díját a képzőszerv a tanulószerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
15. Elméleti oktatás helye: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba.
Gyakorlati oktatás helye: Budapest 1043 Budapest, Berda József u 15.
16. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató javaslatot tesz, és ennek a díját a gyakorlati oktatónál kell befizetni. Ennek díja óránként: 2000,- Ft.18. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
Első fokon:
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
1119 Budapest, Petzvál József u 39.
T: +36 1  371 3030
17. Felügyeletet ellátó szerv:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.
T: +36 1  814 1818
kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.
19. Vizsgadíjak:
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.
21. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást.
A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére, illetve személyesen is átvehet.

 

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “A2” kategóriás tanulók részére, az “A1” kategória megszerzését követő 2 éven túl


A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

 1. A képző szerv adatai:
  Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
  Székhely: 1173 Budapest, Összefogás u. 30
  E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
  Telefonszám: 06 70 43 43 180
  Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
  Honlap címe: www.likedrive.hu
  2. A cég formája: egyéni vállalkozás
  3. Nyilvántartási szám: 9075101
  4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
  Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
  likedrive@likedrive.hu,
  06 70 43 43 180
  5. Az ügyfélfogadó címe: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba.
  telefonszáma: 06 70 43 43 180
  ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig
  6. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefononA tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.
  A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával, illetve a meglévő jogosítvánnyal.
  7. PÁV vizsgálat nem szükséges.
  8. Feltételek a tanfolyamra történő felvételhez:
  • 18. életévét betöltéseötte,
  • alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
  • a már meglévő “A1” kategóriás vezetői engedélyét a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
  • valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.
  Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.
  A vizsgaigazolás kiállításához feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tegyen és ezt bizonyító dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.
  9. A tanfolyam kötelező tantárgyai:
  Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (1 óra), vezetéselmélet (1 óra), szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (1 óra). Egy elméleti oktatási alkalom 3×45 perc tanórát tartalmaz.
  Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (2 óra), városi vezetés (4 óra), országúti vezetés (2 óra), vizsga (1 óra).
  A forgalmi vizsgára bocsátáshoz feltételA forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 8 órát legalább 120 km-t vezessen.
  10. A tanuló motorkerékpár típusa:
  Suzuki
  11. Az elméleti foglalkozásról nem lehet hiányozni. Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni szintén nem lehet. Ha a gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben nem tud megvalósulni a gyakorlati vezetés, erről a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.
  12. Tanfolyami és vizsgadíjak:
 • E-learning oktatás díja: 45.000 Ft

A gyakorlati oktatás díja: 27.000,- Ft.
A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3.000,- Ft.
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
13. Mentességek:
 Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
14. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, a tanulóáthelyező lapot három példányban kell kitöltenie, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően jóváhagy. Az igénybe nem vett vizsgadíj(ak)at, illetve ezen szolgáltatások díját a képzőszerv a tanulószerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
15. Elméleti oktatás helye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/b. Gyakorlati oktatás helye: Budapest 1043 Budapest, Berda József u 15.
16. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató javaslatot tesz, és ennek a díját a gyakorlati oktatónál kell befizetni. Ennek díja óránként: 2000 Ft
17. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
Első fokon:
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
1119 Budapest, Petzvál József u 39.
T: +36 1  371 3030
Felügyeletet ellátó szerv:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.
T: +36 1  814 1818
kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.
19. Vizsgadíjak:
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.
20. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást.
A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére, illetve személyesen is átvehet.

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “A” kategóriás tanulók részére, az “A1” kategória megszerzését követő 2 éven belül


A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.
1. A képző szerv adatai:
Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
Székhely: 1173 Budapest, Összefogás u. 30
E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
Telefonszám: 06 70 43 43 180
Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
Honlap címe: www.likedrive.hu
2. A cég formája: egyéni vállalkozás
3. Nyilvántartási szám: 9075101
4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
likedrive@likedrive.hu,
06 70 43 43 180
5. Az ügyfélfogadó címe: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba.
telefonszáma: 06 70 43 43 180
ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig
6. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefononA tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.
A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával, ill. a meglévő jogosítvánnyal.
7. PÁV vizsgálat nem szükséges.
8. Feltételek a tanfolyamra történő felvételhez:
• 24. életév betöltése (6 hónappal fiatalabban lehet már jelentkezni), életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb,
• alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
• a már meglévő “A1” kategóriás vezetői engedélyét a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
• valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.
Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.
A vizsgaigazolás kiállításához feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tegyen és ezt bizonyító dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.
9. A tanfolyam kötelező tantárgyai:
Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (6 óra), városi vezetés (8 óra), országúti vezetés (2 óra), vizsga (1 óra).
A forgalmi vizsgára bocsátáshoz feltétel, A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 16 órát legalább 240 km-t vezessen.

 1. A tanuló motorkerékpár típusa:
  Suzuki SV 650
  11. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet.
  Ha a gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben nem tud megvalósulni a gyakorlati vezetés, erről a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni. Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges.
  12. Tanfolyami és vizsgadíjak:
  A gyakorlati oktatás díja: 39.000,- Ft.
  A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3.000,- Ft.
  Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
  Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
  13. Mentességek: Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
  14. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, a tanulóáthelyező lapot három példányban kell kitöltenie, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően jóváhagy. Az igénybe nem vett vizsgadíj(ak)at, illetve ezen szolgáltatások díját a képzőszerv a tanulószerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
  15. Gyakorlati oktatás helye:Budapest 1043 Budapest, Berda József u 15.
  16. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató javaslatot tesz, és ennek a díját a gyakorlati oktatónál kell befizetni. Ennek díja óránként: 2000 Ft
  17. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
  Első fokon:
  Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
  1119 Budapest, Petzvál József u 39.
  T: +36 1  371 3030
  Felügyeletet ellátó szerv:
  Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
  Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
  1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.
  T: +36 1  814 1818
  kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
  18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
  A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
  A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.
  19. Vizsgadíjak:
  Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
  Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
  Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.
  20. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
  Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást.
  A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére, illetve személyesen is átvehet.

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “A” kategóriás tanulók részére, az “A1” kategória megszerzését követő 2 éven túl


A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.
1. A képző szerv adatai:
Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
Székhely: 1173 Budapest, Összefogás u. 30
E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
Telefonszám: 06 70 43 43 180
Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
Honlap címe: www.likedrive.hu
2. A cég formája: egyéni vállalkozás
3. Nyilvántartási szám: 9075101
4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
likedrive@likedrive.hu,
06 70 43 43 180
5. Az ügyfélfogadó címe: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba.
telefonszáma: 06 70 43 43 180
ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig
6. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefonon.
A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával, ill. a meglévő jogosítvánnyal.
7. PÁV vizsgálat nem szükséges.
8. Feltételek a tanfolyamra történő felvételhez:
• 24. életévét betöltötte,
• alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
• a már meglévő “A1” kategóriás vezetői engedélyét a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
• valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.A vizsgaigazolás kiállításához feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tegyen és ezt bizonyító dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

 1. A tanfolyam kötelező tantárgyai:
  Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (1 óra), vezetéselmélet (1 óra), szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (1 óra). Egy elméleti oktatási alkalom 3×45 perc tanórát tartalmaz.
  Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (4 óra), városi vezetés (4 óra), országúti vezetés (2 óra), vizsga (1 óra).
  A forgalmi vizsgára bocsátáshoz feltétel, A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 10 órát legalább 150 km-t vezessen.
  10. A tanuló motorkerékpár típusa:
  Honda
  11. Az elméleti foglalkozásról nem lehet hiányozni. Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni szintén nem lehet. Ha a gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben nem tud megvalósulni a gyakorlati vezetés, erről a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni. Az elméleti foglalkozásról nem lehet hiányozni. Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges.
  12. Tanfolyami és vizsgadíjak:
 • E-learning oktatás díja: 45 000 Ft

A gyakorlati oktatás díja: 27.000,- Ft.
A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3.000,- Ft.
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
13. Mentességek:
 Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
14. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, a tanulóáthelyező lapot három példányban kell kitöltenie, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően jóváhagy. Az igénybe nem vett vizsgadíj(ak)at, illetve ezen szolgáltatások díját a képzőszerv a tanulószerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
16. Elméleti oktatás helye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/b. Gyakorlat: 1043 Budapest, Berda József u 15.
17. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató javaslatot tesz, és ennek a díját a gyakorlati oktatónál kell befizetni. Ennek díja óránként: 2000 Ft
18. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
Első fokon:
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
1119 Budapest, Petzvál József u 39.
T: +36 1  371 3030
Felügyeletet ellátó szerv:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.
T: +36 1  814 1818
kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.
20. Vizsgadíjak:
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.
21. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást.
A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére, illetve személyesen is átvehet. A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére.

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “A” kategóriás tanulók részére, az “A2” kategória megszerzését követő 2 éven belül


A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.
1. A képző szerv adatai:
Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
Székhely: 1173 Budapest, Összefogás u. 30
E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
Telefonszám: 06 70 43 43 180
Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
Honlap címe: www.likedrive.hu
2. A cég formája: egyéni vállalkozás
3. Nyilvántartási szám: 9075101
4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
likedrive@likedrive.hu,
06 70 43 43 180
5. Az ügyfélfogadó címe: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba.
telefonszáma: 06 70 43 43 180
ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig
6. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefononA tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.
A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával, ill. a meglévő jogosítvánnyal.
7. PÁV vizsgálat nem szükséges.
8. Feltételek a tanfolyamra történő felvételhez:
• 24. életév betöltése (6 hónappal fiatalabban lehet már jelentkezni),életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb,
• alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
• a már meglévő “A2” kategóriás vezetői engedélyét a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
• valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.
Vizsgára az a tanuló bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, ill. a szükséges vizsgadíjat befizette. A vizsgaigazolás kiállításához feltétel, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tegyen és ezt bizonyító dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.
9. A tanfolyam kötelező tantárgyai:
Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (4 óra), városi vezetés (4 óra), országúti vezetés (4 óra), vizsga (1 óra).
A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 12 órát és legalább 180 km-t vezessen, és ez idő alatt legalább 180 km-t tegyen meg.
10. A tanuló motorkerékpár típusa:
Honda
11. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet.
 Ha a gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben nem tud megvalósulni a gyakorlati vezetés, erről a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni. Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges.
12. Tanfolyami és vizsgadíjak:
A gyakorlati oktatás díja: 39.000,- Ft.
A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3.000,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
13. Mentességek:
 Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
14. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, a tanulóáthelyező lapot három példányban kell kitöltenie, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően jóváhagy. Az igénybe nem vett vizsgadíj(ak)at, illetve ezen szolgáltatások díját a képzőszerv a tanulószerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
15. Gyakorlati oktatás helye: 1043 Budapest, Berda József u 15.
16. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató javaslatot tesz, és ennek a díját a gyakorlati oktatónál kell befizetni. Ennek díja óránként: 2000 Ft
17. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
Első fokon:
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
1119 Budapest, Petzvál József u 39.
T: +36 1  371 3030
Felügyeletet ellátó szerv:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.
T: +36 1  814 1818
kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.
19. Vizsgadíjak:
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.
20. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást.
A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére, illetve személyesen is átvehet.

 

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “A” kategóriás tanulók részére, az “A2” kategória megszerzését követő 2 éven túl

A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.
1. A képző szerv adatai:
Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
Székhely: 1173 Budapest, Összefogás u. 30
E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
Telefonszám: 06 70 43 43 180
Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
Honlap címe: www.likedrive.hu
2. A cég formája: egyéni vállalkozás
3. Nyilvántartási szám: 9075101
4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
likedrive@likedrive.hu,
 06 70 43 43 180

 1. Az ügyfélfogadó címe: 1132 Visegrádi u. 47/b első emelet B folyosó 1004 szoba.
  telefonszáma: 06 70 43 43 180
  ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig
  6. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefonon. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.
  A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával, ill. meglévő jogosítvánnyal.
  7. PÁV vizsgálat nem szükséges.
  8. Feltételek a tanfolyamra történő felvételhez:
  • 20. életév betöltése,
  • alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
  • a már meglévő “A2” kategóriás vezetői engedélyét a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
  • valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

Vizsgára az a tanuló bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, ill. a szükséges vizsgadíjat befizette.A vizsgaigazolás kiállításához feltétel, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tegyen és ezt bizonyító dokumentummal, vagy megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen..

 1. A tanfolyam kötelező tantárgyai:
  Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (1 óra), vezetéselmélet (1 óra), szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (1 óra). Egy elméleti oktatási alkalom 3×45 perc tanórát tartalmaz.
  Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (2 óra), városi vezetés (4 óra), országúti vezetés (2 óra), vizsga (1 óra).
  A forgalmi vizsgára bocsátáshoz feltétel, A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 8 órát és legalább 120 km-t vezessen.
  10. A tanuló motorkerékpár típusa:
  Honda
  11. Az elméleti foglalkozásról nem lehet hiányozni. Hiányzás esetén pótfoglalkozás szükséges. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni szintén nem lehet. Ha a gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben nem tud megvalósulni a gyakorlati vezetés, erről a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.
  12. Tanfolyami és vizsgadíjak:
 • E-learning oktatás díja: 45.000 Ft

A gyakorlati oktatás díja: 27.000,- Ft.
A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 3000,- Ft.
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
13. Mentességek:
 Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
14. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, a tanulóáthelyező lapot három példányban kell kitöltenie, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően jóváhagy. Az igénybe nem vett vizsgadíj(ak)at, illetve ezen szolgáltatások díját a képzőszerv a tanulószerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
15. Elméleti oktatás helye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/b  Gyakorlati oktatás helye: Budapest 1043 Budapest, Berda József u 15.
16. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató javaslatot tesz, és ennek a díját a gyakorlati oktatónál kell befizetni. Ennek díja óránként: 2000 Ft
17. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
Első fokon:
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
1119 Budapest, Petzvál József u 39.
T: +36 1  371 3030
Felügyeletet ellátó szerv:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.
T: +36 1  814 1818
kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.
19. Vizsgadíjak:
Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.
Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.
Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.
Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.
20. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgázó, vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást.
A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére, illetve személyesen is átvehet.

Budapest, 2019. 01. 14.

Bulya Sándor iskolavezető

 

ÁKÓ:
17/Q2: 112.07%
17/Q3: 110.34%
VSM:
17/Q2: Elm:76.09% – Forg: 78.57%
17/Q3: Elm: 75.27% – Forg: 83.64%