Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “B” kategóriás tanulók részére

A feltüntetett árak 2019. október 1-től történő beiratkozás esetén érvényesek.

 

 1. A Vállalási feltételek és tanulótájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) jellege és célja

A Tájékoztató a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: „GMK Rendelet”) 2. mellékletében meghatározott tájékoztatónak és egyben Általános Szerződési Feltételeknek (ÁSZF) minősül.

A Tájékoztató célja a képző szerv és tárgyi hatálya alá tartozó képzésben résztvevők közötti megállapodásra vonatkozó, egységes feltételrendszer rögzítése és a közöttük lévő együttműködési feltételek megteremtése. Ezen szerződési feltételek a felek között létrejövő szerződés részét képezik, és ezektől eltérni kizárólag a felek egyező akaratkinyilvánítását tartalmazó írásbeli megállapodásban lehet.

 1. A Tájékoztató tárgyi, személyi és területi hatálya

A Tájékoztató tárgyi hatálya a képző szerv által nyújtott képzési tevékenységére (közúti járművezetők tanfolyami képzés) terjed ki.

A Tájékoztató személyi hatálya alá tartoznak: képző szerv, résztvevő.

A Tájékoztató területi hatálya kiterjed Magyarország területén mindazon közigazgatási egységre, ahol a Képző, képzési tevékenységet folytat.

 1. A Tájékoztató időbeli hatálya, módosítása

A Tájékoztató a képzés megkezdésének napjától kezdődően – az időközi módosítások szerinti tartalommal – visszavonásig érvényes.

A képző szerv jogosult a jelen Tájékoztató rendelkezéseit egyoldalúan felülvizsgálni és módosítani. A már megkötött szerződésekre a módosítás nem vonatkozik, azokra mindig a megkötéskor hatályos Tájékoztató vonatkozik, kivéve abban az esetben, ha a módosításra valamilyen jogszabály-változás következtében kerül sor, és a vonatkozó jogszabály ezt kifejezetten előírja, vagy az abban foglalt jogi kötelezettség másként nem teljesíthető. Utóbbi esetben a képző szerv a módosításról haladéktalanul értesíti a résztvevőt. Ha a résztvevő a jelen Tájékoztató megváltozott rendelkezéseivel nem ért egyet, úgy jogosult a tájékoztatástól számított 15 napos felmondási idővel a képző szervvel létrejött szerződést megszüntetni. A módosítás elfogadásának minősül, ha résztvevő a szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozatot elmulasztja.

A jelen Tájékoztató módosításának hatályba lépését követően a felek jogviszonyára a Tájékoztató megváltozott rendelkezéseit kell alkalmazni. A képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól a Tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.

 1. A képző szerv adatai

Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
Székhely: 1173 Összefogás u. 30.
Honlap címe: www.likedrive.hu (a továbbiakban: „Honlap”)
E-mailcím: likedrive@likedrive.hu
Telefonszám: 06-70/43-43-180
Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
A cég formája: egyéni vállalkozás
Nyilvántartási szám: 9075101
(a továbbiakban: „Autósiskola” vagy „képző szerv”)

Iskolavezető neve: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
Iskolavezető e-mail címe: likedrive@likedrive.hu
Iskolavezető telefonszáma: 06-70/43-43-180

 1. Ügyfélfogadás

Az ügyfélfogadás az Autósiskola irodájában (1132 Budapest, Visegrádi u. 47.) történik ügyfélfogadási időben: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig.

Az ügyfélfogadással kapcsolatban további tájékoztatás az Autósiskola e-mailcímén és telefonszámán kérhető.

 1. A tanfolyamra való jelentkezés módja és annak feltételei

6.1. A jelentkezés érdekében a résztvevő az alábbi módon veheti fel a kapcsolatot az Autósiskolával:

− közvetlenül felkeresheti az Autósiskola irodáját,
− telefonon,
− e-mailben, vagy
− a Honlapon található, „Jelentkezz most!” elnevezésű űrlap kitöltésével.

A résztvevő az Autósiskola képzéseire kizárólag személyesen, a Tájékoztató és az Autósiskola adatvédelmi tájékoztatójának megismerését követően, egy jelentkezési űrlap kitöltésével és aláírásával tud. A résztvevőnek lehetősége van arra, hogy a jelentkezési lapot előre kitöltve és aláírva e-mailben visszaküldje az Autósiskola részére, a jelentkezési lap eredeti példányát azonban az Autósiskola irodájában ekkor is kötelező személyesen leadnia.

6.2. PÁV vizsgálat nem szükséges.

6.3. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

− betöltött 16 és fél éves kor;
− a tanfolyamdíj első részletének befizetése,
− megfelelően kitöltött és aláírt jelentkezési lap.

 1. A vizsgára bocsátás feltételei:

7.1. Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

− betöltött 16 és háromnegyed éves életkor,
− az elméleti tanfolyam elvégzése,
− az elméleti tanfolyam megkezdése óta eltelt idő kevesebb, mint 9 hónap,
− elméleti vizsgadíj befizetése,
− megfelelően kitöltött és aláírt jelentkezési lap,
− írni, olvasni tudás,
− nyilatkozat az alapfokú iskolai végzettségről és
− érvényes orvosi alkalmassági igazolás.

A tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül elméleti vizsgára kell mennie a tanulónak, ami sikertelenség esetén újrapróbálhat, de 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ezeken a határidőkön túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően letett sikeres elméleti vizsga után jelenthető.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Amennyiben a vizsgázó ez idő alatt a vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti.

7.2. Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

− betöltött 17 éves életkor,
− a kötelező óraszám (29 óra) levezetése és az előírt menettávolság (580 km) teljesítése,
− megfelelően kitöltött és aláírt jelentkezési lap és
− gyakorlati vizsgadíj befizetése.

7.3. A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei:

− sikeres elméleti vizsga igazolása,
− sikeres gyakorlati vizsga igazolása,
− sikeres elsősegély nyújtási vizsga igazolása a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély nyújtási ismeretek tantárgyból,
Igény esetén a képzőszerv az elsősegély nyújtási ismeretek tanfolyamot megszervezi. Ennek elvégzése alóli mentesség a 31/1992.(XII.19.) NM rendelet alapján kérhető a megfelelő egészségügyi végzettség igazolásával.
− alapfokú iskolai végzettség igazolása, amely az alábbi módokon lehetséges:
● a személyazonosító okmányokba bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel
● az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával.
Külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, kivéve, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban.
● a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan hatáskörrel rendelkező magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy 3 hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

 1. A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és kötelező menettávolság

8.1. Elméleti tantárgyak és óraszámok

− Közlekedési alapismeretek: 18 óra
− Járművezetés elmélete: 6 óra
− Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra

Az elméleti tanórák időtartama 45 perc/tanóra. Egy alkalom elméleti oktatás 4 x 45 perc, azaz 4 tanóra.

E-learning esetén az elméleti oktatás az EduKresz tananyaga alapján történik.

8.2. Gyakorlati foglalkozások, óraszámok, menettávolság

− Kötelező menettávolság: 580 km
− Az előírt kötelező óraszám: 29 óra + 1 vizsgaóra, amely a következőkből áll:

 • Alapoktatás: 9 óra
  ● Főoktatás (forgalom): 20 óra – az alábbiak szerint:
  o városi: 14 óra
  o országúti: 4 óra
  o éjszakai: 2 óra
  ● Vizsga: 1 óra

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg. A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni.

A gyakorlati órák időtartama 50 perc. Az alapoktatásban egy nap max. 2 óra vezetés lehetséges, főoktatásban egy nap max. 2×2 óra, közte min. 2 óra szünettel.

Az 580 km elérése és a kötelező 30 óra gyakorlati oktatás teljesítését követően, valamint sikertelen forgalmi vizsga esetén a gyakorlati oktató tehet javaslatot további szükséges gyakorlati órákra.

A forgalmi vizsga időtartama 60 perc, ebből 50 perc folyamatos vezetés. A megadott időtartam magában foglalja a vizsgabiztosoknak a vizsga menetéről, valamint a vizsga értékeléséről szóló tájékoztatását.

Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező.

 1. Járműhasználat

A használható járművek:

− Lexus SUV NX300 h (Hybrid automata) – oktató: Bulya Sándor
− Toyota Prius (Hybrid automata) – oktató: Nagy Pál
− Toyota Yaris (dízel) oktató: Jónás István
− Kia Ceed (dízel) – oktató: Gál József
− Hyundai i30 (benzin) – oktató: Sopronyi Gábor
− Hyundai Accent (dízel) – oktató: Nagy Pál
− Honda Jazz (benzin) – oktató: Veres Attila

− Peugeot 207 (diesel) – oktató: Kolosai Balázs

− Citroen C5 (diesel) – oktató: Fodor Dániel

− Ford Focus (benzin) – oktató: Falu Tamás

Résztvevő által biztosított járművel folytatott képzéssel nem foglalkozunk.

 1. Hiányzás

10.1. Az oktató késedelme, hiányzása

A gyakorlati oktatásnál az esetleg elkéső oktatóra a tanulónak min. 20 percet kell várni, az oktató miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban plusz óradíj fizetése nélkül pótolni kell.

10.2. A tanuló hiányzása

A tanuló akadályoztatása esetén az alábbiak szerint mondhatja le a megbeszélt gyakorlati oktatási tanórát:

− a tanóra kezdete előtt minimum 48 órával – fizetési kötelezettség nélkül,
− a tanóra kezdete előtt 48 órán belül – az így elmaradt órára a mindenkori óradíjat fizeti,
− amennyiben a tanuló előzetes bejelentés nélkül nem jelenik meg a megbeszélt foglalkozáson, akkor az így igénybe nem vett óráért a mindenkori óradíjat fizeti, és az elmaradt gyakorlati vezetési órát pótolnia kell.

 1. Tandíjak összege, fizetési módok és fizetési határidők

11.1. Tandíjak összege

− Elmélet (e-learning oktatás) díja: 55.000,- Ft.

− Gyakorlati oktatás (manuális váltós és automataváltós egységesen) alap óradíja: 6.050,- Ft/óra, Lexus óradíja: 7.150 Ft/óra, azzal, hogy:
A kötelező 580 km levezetése után: 4700 Ft/óra (Lexus 7.150 Ft/óra), azzal, hogy a beiratkozáskor a 30 kötelező óra vezetési díjára 40.500 Ft előleg fizetendő. A 17 h után és hétvégi vezetésórák alkalmával plusz 1000 Ft/50 perc fizetendő.

A más képzőszervtől képzési igazolással érkező tanuló gyakorlati óradíját ld. a “Tanulói tájékoztató más képzőszervtől átjelentkezett tanulók részére” dokumentumban.

Gyakorló vezetés jogosítvánnyal, csak oktatóautóval: 6.600,- Ft/óra (Lexussal 7.150 Ft/óra). Csak 10 órás csomagban vásárolható.

− Elsősegély-nyújtási oktatás díja: 20.000,- Ft.

11.2. Tandíjak megfizetésének módja

A megfizetés történhet:

− bankszámlára történő átutalással; vagy személyesen a házi pénztárba készpénz-befizetéssel, vagy személyesen bankkártyával (csak az e-learninget) az ügyfélfogadási irodában.

11.3. Fizetési határidők

− Elmélet (e-learning oktatás): Beiratkozáskor.

− Gyakorlati oktatás (minden esetben egységesen): a kötelező 580 km levezetése vonatkozásában az első órán, minden további óra esetén az egyes órák elején (ideértve az esetleges pótlásokat is, ld.: 10.2. pont) VAGY minden óra elején.

− Elsősegély-nyújtási e-learning oktatás: Beiratkozáskor vagy a tanfolyam során bármikor.

Részletfizetésre az alábbi bontásban lehetőséget biztosítunk:

 • 1. részlet összege: [*55.000 Ft] + [*40.500 Ft]; megfizetésének határideje: [ beiratkozás napja];
  ● 2. részlet összege: [*47.000 Ft] (Lexussal 58.000 Ft); megfizetésének határideje: [*első gyakorlati óra];
  ● 3. részlet összege: [47.000 Ft] (Lexussal 58.000 Ft); megfizetésének határideje: [11. gyakorlati óra].
  ● 4. részlet összege: [47.000 Ft] (Lexussal 58.000 Ft); megfizetésének határideje: [21. gyakorlati óra].
 1. Vizsgadíjak összege, fizetési módok és fizetési határidők

12.1. Vizsgadíjak összege

A vizsgadíjak hatósági díjszabás szerint alakulnak, az alábbiak szerint:

− Elméleti vizsga díja: 4.600,- Ft;

− Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft;

− Elsősegély-nyújtási vizsga díja: 8.200,- Ft.

12.2. Vizsgadíjak megfizetésének módja és határideje

A vizsgadíjak befizetése a vizsgára jelentés előtt történik készpénzben.

 1. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei

Az Autósiskola a mentesítés feltételeit a GKM Rendelet szerint határozza meg az alábbiak szerint.

13.1. Tantárgyak hallgatása alóli mentesítés

A tantárgyak hallgatása alóli mentesítésről minden esetben az Autósiskola iskolavezetője dönt.

− Az Autósiskola iskolavezetője a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik.

Az egyes elméleti tantárgyak hallgatása, valamint az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzése alóli mentesítések alapjául szolgáló képesítések, végzettségek körét a közlekedési hatóság határozza meg. Az ilyen képesítések listája megtalálható a GKM Rendelet 3. sz. melléklet 4. pontjában.

13.2. Vizsgakötelezettség alóli mentesítés

A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság engedélyezi.

 1. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei

A tanuló kérésére az iskolavezető köteles kiállítani a teljesített oktatásról szóló, ún. „Képzési igazolás”-t 3 példányban, és annak 2 példányát átadni a tanulónak 3 munkanapon belül. A befizetett, de le nem vezetett órák díját az Autósiskola az igazolás kiadásával egyidejűleg készpénzben visszafizeti.

 

 1. Oktatási- és vizsgahelyszínek

15.1. Oktatási helyszínek:

Elmélet: 1082 Budapest, Visegrádi u. 47/b.
Gyakorlat: 1043 Budapest, Berda József u 15., 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4, 1132 Budapest, Duna Pláza Váci u. 1033 Budapest, Mozaik u. 5.

15.2. Vizsgahelyszínek:

Elmélet: 1119 Budapest, Petzvál J. u 39. és 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4
Gyakorlat: 1043 Budapest, Berda József u 15, 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4, 1132 Budapest, Duna Pláza Váci u., 1033 Budapest, Mozaik u. 5.

 1. Pótórák igénylésének módja, díjai

A kötelező 580 km futásteljesítmény fölött a gyakorlati oktató tehet javaslatot a további gyakorlati órák mennyiségére. A pótórák díja a 11.1. pontban meghatározottaknak megfelelően 4.700,- Ft/óra, azzal hogy automata: Lexussal 7.150 Ft/óra.

 1. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma

17.1. Elsőfokú hatóság

neve: Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
címe: 1119 Budapest, Petzvál József u 39.
telefonszáma: +36-1/371-3030
(a továbbiakban: „Felügyelőség”)

17.2. Felügyeletet ellátó szerv

neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal, Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
címe: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.
telefonszáma: +36-1/814-1800
e-mailcíme: kepzesvizsga@nfm.gov.hu

 1. A vizsgázó jogai és kötelezettségei

− Az Autósiskola a vizsga helyéről és időpontjáról értesíti a vizsgáztatót.
− A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban a járművezetésnek megfelelő öltözetben meg kell jelenni.
− A vizsgázónak személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával vagy a személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolnia kell.
− A hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét a vizsgázó aláírásával igazolja.
− A vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető, kivéve, ha a vizsgázó távolmaradását legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. napon a Felügyelőségnek személyesen vagy írásban bejelenti, vagy orvosi igazolással indokolja a betegség megszűnését követő 8 napon belül a Felügyelőség felé.
− A vizsgázó a személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni.
− Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a gyakorlati vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a vizsgázót terheli.
− Amennyiben a vizsgázó már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.

 1. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

A sikeres vizsgákat követően (elmélet, forgalom) a vizsgázónak be kell mennie az okmányirodába.

Az okmányiroda készíti el a járművezetésre jogosító okmányt. Ekkor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:
− személyi igazolvány;
− közúti elsősegélynyújtás tanfolyam sikeres elvégzését igazoló kártya;
− lakcímkártya;
− orvosi alkalmassági igazolás.

Nem magyar állampolgár esetén szükséges 6 hónapos tartózkodási engedély, vagy állandó bejelentett lakcím. A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.

 1. Vegyes rendelkezések

A Tájékoztató egy példányát az Autósiskola a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint a Honlapon közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.

Budapest, 2019. október 01.

 

 1. A Vállalási feltételek és tanulótájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) jellege és célja

A Tájékoztató a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: „GMK Rendelet”) 2. mellékletében meghatározott tájékoztatónak és egyben Általános Szerződési Feltételeknek (ÁSZF) minősül.

A Tájékoztató célja a képző szerv és tárgyi hatálya alá tartozó képzésben résztvevők közötti megállapodásra vonatkozó, egységes feltételrendszer rögzítése és a közöttük lévő együttműködési feltételek megteremtése. Ezen szerződési feltételek a felek között létrejövő szerződés részét képezik, és ezektől eltérni kizárólag a felek egyező akaratkinyilvánítását tartalmazó írásbeli megállapodásban lehet.

 

 1. A Tájékoztató tárgyi, személyi és területi hatálya

A Tájékoztató tárgyi hatálya a képző szerv által nyújtott képzési tevékenységére (közúti járművezetők tanfolyami képzés) terjed ki.

A Tájékoztató személyi hatálya alá tartoznak: képző szerv, résztvevő.

A Tájékoztató területi hatálya kiterjed Magyarország területén mindazon közigazgatási egységre, ahol a Képző, képzési tevékenységet folytat.

 

 1. A Tájékoztató időbeli hatálya, módosítása

A Tájékoztató a képzés megkezdésének napjától kezdődően – az időközi módosítások szerinti tartalommal – visszavonásig érvényes.

A képző szerv jogosult a jelen Tájékoztató rendelkezéseit egyoldalúan felülvizsgálni és módosítani. A már megkötött szerződésekre a módosítás nem vonatkozik, azokra mindig a megkötéskor hatályos Tájékoztató vonatkozik, kivéve abban az esetben, ha a módosításra valamilyen jogszabály-változás következtében kerül sor, és a vonatkozó jogszabály ezt kifejezetten előírja, vagy az abban foglalt jogi kötelezettség másként nem teljesíthető. Utóbbi esetben a képző szerv a módosításról haladéktalanul értesíti a résztvevőt. Ha a résztvevő a jelen Tájékoztató megváltozott rendelkezéseivel nem ért egyet, úgy jogosult a tájékoztatástól számított 15 napos felmondási idővel a képző szervvel létrejött szerződést megszüntetni. A módosítás elfogadásának minősül, ha résztvevő a szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozatot elmulasztja.

A jelen Tájékoztató módosításának hatályba lépését követően a felek jogviszonyára a Tájékoztató megváltozott rendelkezéseit kell alkalmazni.

A képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól a Tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.

 

 1. A képző szerv adatai

Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
Székhely: 1173 Összefogás u. 30.
Honlap címe: www.likedrive.hu (a továbbiakban: „Honlap”)
E-mailcím: likedrive@likedrive.hu
Telefonszám: 06-70/43-43-180
Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
A cég formája: egyéni vállalkozás
Nyilvántartási szám: 9075101
(a továbbiakban: „Autósiskola” vagy „képző szerv”)

Iskolavezető neve: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
Iskolavezető e-mail címe: likedrive@likedrive.hu
Iskolavezető telefonszáma: 06-70/43-43-180

 

 1. Ügyfélfogadás

Az ügyfélfogadás az Autósiskola irodájában (1132 Visegrádi u. 47/b. első emelet, B folyosó, 1004 szoba) történik ügyfélfogadási időben: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig.

Az ügyfélfogadással kapcsolatban további tájékoztatás az Autósiskola e-mailcímén és telefonszámán kérhető.

 

 1. A tanfolyamra való jelentkezés módja és annak feltételei

6.1. A jelentkezés érdekében a résztvevő az alábbi módon veheti fel a kapcsolatot az Autósiskolával:

− közvetlenül felkeresheti az Autósiskola irodáját,
− telefonon,
− e-mailben, vagy
− a Honlapon található, „Jelentkezz most!” elnevezésű űrlap kitöltésével.

A résztvevő az Autósiskola képzéseire kizárólag személyesen, a Tájékoztató és az Autósiskola adatvédelmi tájékoztatójának megismerését követően, egy jelentkezési űrlap kitöltésével és aláírásával tud. A résztvevőnek lehetősége van arra, hogy a jelentkezési lapot előre kitöltve és aláírva e-mailben visszaküldje az Autósiskola részére, a jelentkezési lap eredeti példányát azonban az Autósiskola irodájában ekkor is kötelező személyesen leadnia.

6.2. PÁV vizsgálat nem szükséges.

6.3. A gyakorlati oktatásra történő felvétel feltételei:

− betöltött 16,5 éves kor;
− sikeres elméleti vizsga,
− a tanfolyamdíj első részletének befizetése,
− megfelelően kitöltött és aláírt jelentkezési lap,
− az előző iskolától kikért képzési igazolás.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Amennyiben a vizsgázó ez idő alatt a vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti.

 

 1. A vizsgára bocsátás feltételei:

7.1. Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

− betöltött 17 éves életkor,
− a kötelező óraszám (29 óra) levezetése és az előírt menettávolság (580 km) teljesítése,
− megfelelően kitöltött és aláírt jelentkezési lap és
− gyakorlati vizsgadíj befizetése.

7.2. A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei:

− sikeres elméleti vizsga igazolása,
− sikeres gyakorlati vizsga igazolása,
− sikeres elsősegély nyújtási vizsga igazolása a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély nyújtási ismeretek tantárgyból,
Igény esetén a képzőszerv az elsősegély nyújtási ismeretek tanfolyamot megszervezi. Ennek elvégzése alóli mentesség a 31/1992.(XII.19.) NM rendelet alapján kérhető a megfelelő egészségügyi végzettség igazolásával.
− alapfokú iskolai végzettség igazolása, amely az alábbi módokon lehetséges:
● a személyazonosító okmányokba bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel
● az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával.
Külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, kivéve, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban.
● a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan hatáskörrel rendelkező magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy 3 hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

 1. A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és kötelező menettávolság

8.1. Gyakorlati foglalkozások, óraszámok, menettávolság

− Kötelező menettávolság: 580 km
− Az előírt kötelező óraszám: 29 óra + 1 vizsgaóra, amely a következőkből áll:

 • Alapoktatás: 9 óra
  ● Főoktatás (forgalom): 20 óra – az alábbiak szerint:
  o városi: 14 óra
  o országúti: 4 óra
  o éjszakai: 2 óra
  ● Vizsga: 1 óra

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg.

A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni.

A gyakorlati órák időtartama 50 perc. Az alapoktatásban egy nap max. 2 óra vezetés lehetséges, főoktatásban egy nap max. 2×2 óra, közte min. 2 óra szünettel.

Az 580 km elérése és a kötelező 30 óra gyakorlati oktatás teljesítését követően, valamint sikertelen forgalmi vizsga esetén a gyakorlati oktató tehet javaslatot további szükséges gyakorlati órákra.

A forgalmi vizsga időtartama 60 perc, ebből 50 perc folyamatos vezetés. A megadott időtartam magában foglalja a vizsgabiztosoknak a vizsga menetéről, valamint a vizsga értékeléséről szóló tájékoztatását.

Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező.

 

 1. Járműhasználat

A használható járművek:

− Lexus SUV NX300 h (Hybrid automata) – oktató: Bulya Sándor
− Toyota Prius (Hybrid automata) – oktató: Nagy Pál
− Toyota Yaris (dízel) oktató: Jónás István
− Kia Ceed (dízel) – oktató: Gál József
− Hyundai i30 (benzin) – oktató: Sopronyi Gábor
− Hyundai Accent (dízel) – oktató: Nagy Pál
− Honda Jazz (benzin) – oktató: Veres Attila

− Peugeot 207 (diesel) – oktató: Kolosai Balázs

− Citroen C5 (diesel) – oktató: Fodor Dániel

− Ford Focus (benzin) – oktató: Falu Tamás

 

Résztvevő által biztosított járművel folytatott képzéssel nem foglalkozunk.

 

 1. Hiányzás

10.1. Az oktató késedelme, hiányzása

A gyakorlati oktatásnál az esetleg elkéső oktatóra a tanulónak min. 20 percet kell várni, az oktató miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban plusz óradíj fizetése nélkül pótolni kell.

10.2. A tanuló hiányzása

A tanuló akadályoztatása esetén az alábbiak szerint mondhatja le a megbeszélt gyakorlati oktatási tanórát:

− a tanóra kezdete előtt minimum 48 órával – fizetési kötelezettség nélkül,
− a tanóra kezdete előtt 48 órán belül – az így elmaradt órára a mindenkori óradíjat fizeti,
− amennyiben a tanuló előzetes bejelentés nélkül nem jelenik meg a megbeszélt foglalkozáson, akkor az így igénybe nem vett óráért a mindenkori óradíjat fizeti, és az elmaradt gyakorlati vezetési órát pótolnia kell.

 

 

 1. Tandíjak összege, fizetési módok és fizetési határidők

11.1. Tandíjak összege

− Gyakorlati oktatás (manuális váltós és automataváltós egységesen) alap óradíja: 6.050,- Ft/óra, Lexussal 7.150 Ft/óra, azzal, hogy:
A kötelező 580 km levezetése után: 6050 Ft/óra (Lexussal 7150 Ft/óra). A 17 h után és hétvégi vezetésórák alkalmával plusz 1000 Ft/50 perc díj fizetendő.
− Elsősegély-nyújtási oktatás díja: 20.000,- Ft.
− Átjelentkezési adminisztrációs díj: 50.000 Ft

11.2. Tandíjak megfizetésének módja

A megfizetés történhet:

− bankszámlára történő átutalással; vagy
− személyesen a házi pénztárba készpénz-befizetéssel.

11.3. Fizetési határidők

− Gyakorlati oktatás (minden esetben egységesen): a kötelező 580 km levezetése vonatkozásában az első órán, minden további óra esetén az egyes órák elején (ideértve az esetleges pótlásokat is, ld.: 10.2. pont) VAGY minden óra elején.

− Elsősegély-nyújtási e-learning oktatás: Beiratkozáskor vagy a tanfolyam során bármikor.

Részletfizetésre az alábbi bontásban lehetőséget biztosítunk:

 • 1. részlet összege: [*50.000 Ft]; megfizetésének határideje: [beiratkozás napja];
  ● 2. részlet összege: [*60.500 Ft] (Lexussal 71.500 Ft); megfizetésének határideje: [*első gyakorlati óra];
  ● 3. részlet összege: [60.500 Ft] (Lexussal 71.500 Ft); megfizetésének határideje: [11. gyakorlati óra].
  ● 4. részlet összege: [60.500 Ft] (Lexussal 71.500 Ft); megfizetésének határideje: [21. gyakorlati óra].

 

 1. Vizsgadíjak összege, fizetési módok és fizetési határidők

12.1. Vizsgadíjak összege

A vizsgadíjak hatósági díjszabás szerint alakulnak, az alábbiak szerint:

− Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft;

− Elsősegély-nyújtási vizsga díja: 8.200,- Ft.

12.2. Vizsgadíjak megfizetésének módja és határideje

A vizsgadíjak befizetése a vizsgára jelentés előtt történik készpénzben.

 

 1. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei

Az Autósiskola a mentesítés feltételeit a GKM Rendelet szerint határozza meg az alábbiak szerint.

13.1. Tantárgyak hallgatása alóli mentesítés

A tantárgyak hallgatása alóli mentesítésről minden esetben az Autósiskola iskolavezetője dönt.

− Az Autósiskola iskolavezetője a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzése alóli mentesítések alapjául szolgáló képesítések, végzettségek körét a közlekedési hatóság határozza meg. Az ilyen képesítések listája megtalálható a GKM Rendelet 3. sz. melléklet 4. pontjában.

13.2. Vizsgakötelezettség alóli mentesítés

A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság engedélyezi.

 

 1. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei

A tanuló kérésére az iskolavezető köteles kiállítani a teljesített oktatásról szóló, ún. „Képzési igazolás”-t 3 példányban, és annak 2 példányát átadni a tanulónak 3 munkanapon belül. A befizetett, de le nem vezetett órák díját az Autósiskola az igazolás kiadásával egyidejűleg készpénzben visszafizeti.

 

 1. Oktatási- és vizsgahelyszínek

15.1. Oktatási helyszínek:

Elmélet: 1082 Budapest, Visegrádi u. 47/b, 1. emelet 1004. szoba
Gyakorlat: 1043 Budapest, Berda József u 15.
– 1132 Budapest, Duna Pláza Váci u.
– 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4

15.2. Vizsgahelyszínek:

Elmélet: 1119 Budapest, Petzvál J. u 39. és 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4
Gyakorlat:

− 1043 Budapest, Berda József u 15.

− 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4

− 1132 Budapest, Duna Pláza Váci u.

−1142 Budapest, Írottkő park 1.

−1033 Budapest, Mozaik utca 5.

 

 1. Pótórák igénylésének módja, díjai

A kötelező 580 km futásteljesítmény fölött a gyakorlati oktató tehet javaslatot a további gyakorlati órák mennyiségére.

A pótórák díja a 11.1. pontban meghatározottaknak megfelelően 6.050,- Ft/óra, azzal hogy automata Lexuson 7150 Ft/óra.

 

 

 1. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma

17.1. Elsőfokú hatóság

neve: Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége
címe: 1119 Budapest, Petzvál József u 39.
telefonszáma: +36-1/371-3030
(a továbbiakban: „Felügyelőség”)

17.2. Felügyeletet ellátó szerv

neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
címe: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.
telefonszáma: +36-1/814-1800
e-mailcíme: kepzesvizsga@nfm.gov.hu

 

 1. A vizsgázó jogai és kötelezettségei

− Az Autósiskola a vizsga helyéről és időpontjáról értesíti a vizsgáztatót.
− A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban a járművezetésnek megfelelő öltözetben meg kell jelenni.
− A vizsgázónak személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával vagy a személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolnia kell.
− A hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét a vizsgázó aláírásával igazolja.
− A vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető, kivéve, ha a vizsgázó távolmaradását legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. napon a Felügyelőségnek személyesen vagy írásban bejelenti, vagy orvosi igazolással indokolja a betegség megszűnését követő 8 napon belül a Felügyelőség felé.
− A vizsgázó a személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni.
− Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a gyakorlati vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a vizsgázót terheli.
− Amennyiben a vizsgázó már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.

 

 1. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

A sikeres vizsgákat követően (elmélet, forgalom) a vizsgázónak be kell mennie az okmányirodába.

Az okmányiroda készíti el a járművezetésre jogosító okmányt. Ekkor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:
− személyi igazolvány;
− közúti elsősegélynyújtás tanfolyam sikeres elvégzését igazoló kártya;
− lakcímkártya;
− orvosi alkalmassági igazolás.

Nem magyar állampolgár esetén szükséges 6 hónapos tartózkodási engedély, vagy állandó bejelentett lakcím.

A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.

 

 1. Vegyes rendelkezések

A Tájékoztató egy példányát az Autósiskola a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint a Honlapon közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.

Budapest, 2019. október 01.

Bulya Sándor, iskolavezető

Tájékoztató B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező autós gyakorló tanulók részére

1. A képző szerv adatai:

Megnevezés (fantázianév): LikeDrive Autósiskola
Székhely: 1173 Budapest, Összefogás u. 30.
E-mail cím: likedrive@likedrive.hu
Telefonszám: 06 70 43 43 180
Cégnév: Bulya Sándor egyéni vállalkozó
Honlap címe: www.likedrive.hu
2. A cég formája: egyéni vállalkozás
3. Nyilvántartási szám: 9075101
4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
Bulya Sándor egyéni vállalkozó,
likedrive@likedrive.hu,
06 70 43 43 180
5. Az ügyfélfogadó címe: Az ügyfélfogadás az Autósiskola irodájában (1132 Visegrádi u. 47/b. első emelet, B folyosó, 1004 szoba) történik ügyfélfogadási időben
telefonszáma: 06 70 43 43 180
ügyfélfogadás időpontjai: kedden és csütörtökön 15-tól 19 óráig.
6. Telephely címe, telefonszáma: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/b. 1. emelet, 1004-es szoba.
7. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen, online vagy telefonon

9. A gyakorló órákra történő jelentkezés feltétele

Érvényes B kategóriás jogosítvány

10. A tanfolyam tartalma

Gyakorló foglalkozások megegyezés szerinti óraszámban, de csak 10 órás csomagokban vásárolható pótóra.

A gyakorló órák időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni.

A gyakorló órák időtartama 50 perc. Egy nap max. 2×2 óra, közte min. 2 óra szünettel.

Minden gyakorló vezetésre jelentkező tanulónk 1 ajándék szimulátorórát vehet igénybe.

A gyakorló vezetésre járó tanulók részt vehetnek ingyenes 3 órás elméleti konzultációnkon 4 alkalommal.

11. Járműhasználat:

Csak oktatóautóval adunk órákat.

Tanuló által biztosított járművel folytatott képzéssel nem foglalkozunk.

12. A hiányzás pótlásának módja:

A gyakorlati oktatásnál az esetleg elkéső oktatóra a tanulónak min. 20 percet kell várni, az oktató miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban plusz óradíj fizetése nélkül pótolni kell.

A tanuló akadályoztatása esetén az alábbiak szerint mondhatja le a megbeszélt gyakorlati oktatási tanórát:

 • a tanóra kezdete előtt min 48 órával: fizetési kötelezettség nélkül
 • a tanóra kezdete előtt 48 órán belül: az így elmaradt órára a mindenkori díjat fizeti
 • amennyiben a tanuló előzetes bejelentés nélkül nem jelenik meg a megbeszélt foglalkozáson, akkor az így igénybe nem vett óráért a mindenkori díjat fizeti, és az elmaradt gyakorlati vezetési órát pótolnia kell.

13. Tandíjak, fizetési módok

 • Tandíjak
  • Gyakorlat (manuális váltós és automata váltós autóra egységesen)
   • Gyakorlati oktatás óradíja: 6000 Ft/óra (A 10 órás csomag díja 60.000 Ft)
   • Lexus oktatás óradíja: 7500 Ft/óra (A 10 órás csomag díja 75.000 Ft)
  • Fizetési módok, részletfizetés
   • bankszámlára utalással ill. készpénz befizetéssel
   • személyesen a pénztárba készpénz fizetéssel
   • részletfizetésre lehetőséget biztosítunk

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

16. Oktatási helyszínek:

 • Elmélet: 1082 Budapest, Visegrádi u. 47., 1. emelet, 1004-es szoba
 • Gyakorlat: 1043 Budapest, Berda József u 15.

− 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4.
− 1132 Budapest, Duna Pláza, Váci út

18. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma

 • Első fokon:

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége

1119 Budapest, Petzvál József u 39.

T: +36 1 371 3030

 • Felügyeletet ellátó szerv:

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal

Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

1062 Budapest, Vajdahunyad u 45.

T: +36 1 814 1818

 

Budapest, 2019. 01. 19.

Bulya Sándor

iskolavezető

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató “A” ,”A2″ (beleértve a kategóriaváltásokat is), illetve “A1” és “AM” kategóriás tanulók részére